Белгили шаир эм окытувшы А.Каплановка – 70 йыл

Халкымызга аты ийги белгили шаир, коьшируьвши, окытувшы Алибек Капланов Дагестаннынъ Караногай районынынъ Янъы авылында (Эдиге) 1950-нши йылдынъ увыт айынынъ 22-нде тувган. Онынъ ата-анасы, авылдасларындай болып, колхозда, сонъында совхозда эгиншилик тармагында куллык эткенлер. Олар балаларына яслайын ок ийги тербия эм билим бермеге шалысканлар. Атасы Оьзбек Койлыбай улы Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы болган.

Янъы авылында етийыллык мектебти окып битирип, Алибек Терекли-Мектеб авылдынъ Абдул-Хамид Джанибеков атындагы орта мектебин окып кутарган. Сол ок йыл Махачкаладагы Дагестан педагогикалык институтынынъ шет эллер тиллерининъ факультетине окувга туьседи. Сол йогары окув ошагын 1973-нши йыл битирип, туьрли ерлерде окытувшы болып куллык этеди. Хыйлы йыллар оьз авылында окытувшы, сонъ мектеб директоры болып та ислеген. 2015-нши йылдан алып тийисли тыншаювына шыккан.

Алибек Оьзбек улы биринши ятлавларын аьли де мектебте окыйтаган йылларында язып баслаган. Онынъ баслапкы ятлавлары ол замандагы «Шоьл-лик маягы» район газетасы бетлеринде баспаланады. Оннан сонъ А.Каплановтынъ шыгармалары Черкесск каласындагы «Ленин йолы» газетасында эм Махачкалада ногай тилинде балалар уьшин шыгарылатаган «Лашын» журналында баспаланадылар, республикалык радиосыннан бериледилер.

Автордынъ «Шобытлыдынъ баврайында» деп аталган биринши ятлавлар йыйынтыгы Махачкалада 2008-нши йыл баспаланган. 2010-ншы йыл А.Каплановтынъ «Шобытлыдынъ шынълары» деген поэзиялык китаби де Дагестан китап баспасында шыккан.

Оьзининъ язган асарларында шаир тувган авылы, Ногай шоьллиги эм онынъ аьдемлери, аьдетлери, толкынласкан юрек сезимлери акында язады. Халк арасында болып Алибек Капланов коьп туьрли такпаклар, эртегилер язып алады эм соларды баспалайды. Ол бек керекли ис.

Алибек Капланов – Россия Язувшылар союзынынъ агзасы. Ол аьли де оьнер йолында, ана тилинде шыгатаган газеталар эм журналлар ман байланысын уьзбейди.

Алибек Оьзбек улы халкымыз арасында коьшируьвши деп те белгили. Ол ногай тилине белгили шаирлер Кайсын Кулиевтинъ, Расул Гамзатовтынъ, Генрих Гейнединъ эм баскалардынъ асарларын коьширип баспалаган.

Белгили шаиримиз эм коьшируьвши Алибек Каплановты сыйлы ясы – 70 йыллыгы ман йылы кепте кутлаймыз, ога армаганда берк ден савлык эм яратувшылык йолында бийик етимислерди йораймыз.

С.Култаева,
Махачкала.