Белгили ярыкландырувшыдынъ эстелигине

Джанибековтынъ окувлары тек эсап беруьв шарасы болып калмай, ногай халкынынъ маданиятына, адабиатына, тарихине янлары авырыган тарихшилердинъ, аьлимлердинъ, краеведлердинъ, саният аьрекетшилерининъ биргелес йолыгысы болып келеди. Джанибеков окувлары ногайлардынъ миллет-маданият асабалыгын саклав бойынша йыл сайын озгарылатаган миллет ярыкландырув бойынша проекти болады эм ийги аьдетке кирип, коьп йыллардан бери озгарылып келеди.

Бу йылдынъ карагыс айынынъ 17-нши куьнинде «Приволжский район» МО администрациясынынъ актовый залында ногай халкынынъ белгили ярыкландырувшысы Абдулхамид Шаршенбиевич Джанибековка багысланган Джанибеков окувлары уйгынланып оьттилер. Бу ийги аьдет алыс 1991-нши йылда тарихши эм этнографы, «Бирлик» деген миллет-маданият ямагатынынъ председатели Равиль Джумановтынъ ойы ман тувган.
Соннан алып Астрахань каласына йыл сайын илми эм маданияттынъ белгили ногай ямагат аьрекетшилери Россиядынъ туьрли регионларыннан эм ювык шет эллериннен йыйылып, оьзлерининъ янъы тергевлери, бир зат ашылувлары ман боьлиседилер.
Бу йыл эпидемиологиялык аьли мен байланыста Джанибековтынъ окувлары Россия регионларыннан конакларсыз, «Ана тилининъ эм аьдетлери сакланувда миллет-маданият биригуьвлерининъ орыны» деген темага багысланып, илми-практикалык семинары кебинде оьтти. Илми-практикалык семинарын РАНХиГС Астрахань каласындагы боьлигининъ етекшисининъ орынбасары, политика илмилерининъ кандидаты, АРОО «Эдиге» ногай маданият орталыгынынъ Президенти Эльдар Идрисов юритти. «Ана тилининъ эм аьдетлери сакланувда этномаданият биригуьвлерининъ орыны» деген семинарынынъ барысында миллет-маданият биригуьвлерининъ регионлык сулыбында оьсип келеятырган яс несилдинъ тербияланувы, ана тилининъ, аьдетлердинъ сакланувы эм оьрленуьви бойынша соравлары каралдылар. Баска болып, йолыгыс катнасувшылары келеек йылда Астрахань областинде ногайлардынъ миллет-маданият козгалысынынъ 30 йыллык мерекесин байрамшыланаягы акында эм сондай баска соравлары бойынша кенъестилер.
Йолыгыска шакырылган экспертлер арасында регион бойынша патшалык тармакларынынъ ваькиллери эм ямагат, маданият, илми аьрекетшилери бар эдилер. Айтпага, олар Абдурахман Махмудов, Виктор Викторин, Андрей Сызранов, Галина Карнаухова, Мансур Сапаров, Радмила Давыдова эм ямагат организацияларынынъ ваькиллери эм сондай баскалар эдилер.
Шара, Астраханьнинъ «Эдиге» регион бойынша ямагат организациясы, область бойынша халк маданиятынынъ илми-методикалык орталыгынынъ демевлиги мен, «Приволжский район» МО Администрациясы ман уйгынланды.
Соьйтип, бу йылгы шара пайдалы эм йогары коьнъилде оьтти.
Суьвретте: шарадан коьринис.