Белсенли аьрекети уьшин

Быйыл Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйыны туьзилгенли 25 йыл толды. Соны ман байланыста республикалык парламентининъ кезекли 51-нши сессиясында айырым депутатларга савгалар тапшырылган.

Быйыл сондай сыйлы мерекеди белгилев ниет пен республика оьлшеминде бир неше ямагат-политикалык байрам шаралары оьткерилмеге каралган эди, ама регионда туьзилген эпидемиологиялык аьллерден тура солардынъ хыйлысын койдырмага туьсти.
Бу шатлыклы оьзгерис пен байланыста оьткен сессияда бир неше депутатлар ДР Халк Йыйынынынъ Председатели атыннан грамоталар, сый белгилери мен савгаландылар. Олардынъ арасында республика парламентининъ депутаты, КПРФ рескомынынъ секретари, КПРФ Ногай РК секретари Мурзадин Алибекович Авезовка да «Парламентаризмди оьрлентуьвде етимислери уьшин» деген ДР Халк Йыйынынынъ Сый белгиси тапшырылган.
Мурзадин Алибековичти сондай бийик патшалык савгасы ман кутлаймыз, ога армаганда ден савлык, эмишлик, депутат исинде янъы уьстинликлерди йораймыз.
М.Юнусов.
Суьвретте: М.Авезов.