Бельгия чемпионын енъген

Янъыларда Шешен Республикасынынъ Ачхой-Мартан район орталыгында тай бокс бойынша ярым профессионаллык айырым турнир озгарылган. Бу ярыста Сырт Кавказ республикалары эм Бельгия элиннен 14 ясындагы эм соннан да уьйкен яс спортсменлер катнасканлар.

Ярыстынъ сырагысында Сары-Сув авылыннан яс боксер Арсен Мустафаев Бельгиядан келген «К-1» чемпионы ман бирме-бир айкасып, соны енъген. Бу турнирде онынъ иниси Амир де ортакшылык эткен. Арсенге Сый грамота, медаль эм турнирдинъ кубогы тапшырылган.

А.Мустафаев Сары-Сув авылындагы маданият уьйинде тай бокс бойынша тренер Фарид Гаджиалиевтинъ колында уьйренеди.

А.Карасаев,
ЧР, Шелков районынынъ Воскресеновское авылы.
Суьвретте: Арсен Мустафаев (онъда) атасы Денис эм иниси Амир мен (солда).