Берген антына алал

Россия халклары шынты патриотизм эм йигитлик сезимлерин авыр шаклары келгенде коьрсетип, биргелесип келеди. Соьйтип, совет аьскери нацистлерди сексен йыллар артта енъди. Сол бирлесуьви буьгуьнлерде де йойылмай келеди. Бизим аьлиги заманымыздынъ йигитлери де оьз Элин коршалавда, оьз патшалыгынынъ кызыксынувларынынъ саклыгында турадылар.
Буьгуьнлерде Украина еринде юрген согыс спецоперациясында катнасатаган бизим аьскершилеримиз йигитлик, йигерлик коьрсетип келедилер. Яшав ман оьлим аьллер арасында болып оьз аьскершилик борышын яваплы эм тийисли толтырып келген бизим ердеслеримиздинъ саны да аз тувыл.
Солардынъ бириси Астэк Батриханович Етмишов Кизляр районынынъ Новокрестьяновское (Ямантен) авылында тувып-оьскен. Ерли мектебин тамамлап, Астрахань каласындагы училищеде билим алган. Оннан сонъ ясты Россия Аьскерининъ сырасына кызмет этпеге шакырдылар. Астэк Етмишов аьскершилик кызметин Бурятия Республикасындагы япсарлык аьскеринде оьткен. Аьскер сырасын битирип, ногай яс алдыда аьскерлик кызметин бардырувга контрактын басады. Йыл сайын Астэк Батриханович аьскершилик оьнерлиги артып, сулыбы байып келеди. Буьгуьнлерде ногай яс Шешен согыс оьзгерислерининъ катнасувшысы, ис ветераны, «За отличие в военной службе» деген медалининъ иеси, контртеррористлик эм Ереван каласында оьткен миротворческий операцияларынынъ катнасувшысы болады.
Ол оьз алдына салынган аьскершилик борышын куьн сайын оьз яшавы кавыфлыкта болувына да карамай, Ер юзинде тынышлыкты саклар уьшин авыр аьскершилик ис аьрекетин етимисли толтырып келеди. Мине ярым йыллардан бери Астэк Етмишов оьз йолдаслары ман согыс спецоперациясы юрген ерде явдан Элин коршалап, ортакшылык этип келеди.
Астэк Етмишов бу куьнлеринде оьз кардаш-тувганларыннан эректе болса да, бос заманларында суьйикли анасы Аминат Сыраиловна ман (Аминат коьп йыллар бойы Новокрестьяновское авылынынъ почта боьлигин етекшилеп, оьз ис аьрекети мен аьдемлерге суьйиниш савкатлап келеди), баска болып, атасы Батрихан ман, агасы Темурхан ман байланысын уьзбей келеди, олардынъ аманшылыгын билип турады. Оьз ошак тандырыннан алыс болган аьел басын, тез аман-эсен кайтканын аьсиретли онынъ орыс миллетли ян косагы Виктория эм уьш увыллары Тамерлан, Алан эм Нариман саклайдылар. Олардынъ савлайына да, авылдасларына, билим алган мектеби Астэк Етмишов Элининъ шынты коршалавшысы, оьктемлик эм шынты йигит болып келеди.
Олар сексен йыллар артта нацизмди енъген коршалавшы-аьскершилерининъ шынты ызлавшылары боладылар. Буьгуьнлерде олардынъ аьр кайсысы да аталары ман басланган алал исти етимисли бардырадылар. Биз де оьз ердеслеримизге бек сенемиз.
Олардынъ савлайына, сонынъ ишинде Астэк Батриханович Етмишовка да алдышылыкта явды каты урган берк ден савлыкты, аьскершилик етимисин эм уьйлерине тез болып аман-эсен Енъуьв мен кайтканын ак юректен йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Астэк Етмишов.