Беркленген дослыгымыздынъ шайыты болады

Янъыларда видеобайланыс аркалы Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ исин толтырувшы Сергей Меликов, 2021-нши йылда ДАССР туьзилгенли 100 йыллыгын белгилевге багысланган шаралардынъ планынынъ толтырылувы акында соьйленген йыйында ортакшылык этти. Сол йыйында оннан баска болып, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ исин толтырувшы Абдулпатах Амирханов, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ эм Аькимбасынынъ администрациясынынъ етекшиси Алексей Гасанов, ДР Халк Йыйынынынъ Председателининъ орынбасары Камил Давдиев, Дин ислери эм миллет политикасы бо- йынша министри Энрик Муслимов, ДР Коьлем коммуникациялар, байланыс эм информатизация министри Сергей Снегирев, ДР Илми эм билимлендируьв министри Уммапазиль Омарова эм муниципаллык туьзилислерининъ аькимбаслары катнастылар.

Йыйыннынъ барысында Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ исин толтырувшы Сергей Меликов бу мерекединъ бизим республикамызга бек маьнели экенин айтып кетти эм айырым: «Дагестан Республикасы тарихке уьйкен сый ман карайды, сога коьре де болар, бу куьннинъ белгиленуьвине де ямагаттынъ кызыксынувы да уьйкен эди. Коьплеген аьдемлер 100 йыл артта болган оьзгерислер акында билдируьв-лери мен боьлиседилер. Сол йыл съездте, республикамыз уьшин бек маьнели болган, коьп карарлар алынганлар, сога коьре де биз бу куьнди мутып болмаймыз», – дегенге эс берди.
Солай ок, ол баьри мерекеди белгилеек организацияларга, элимиздеги кенъ яйылатаган коронавируслы мараздан сакланув уьшин, тийисли шартларды да тутувды мутпага ярамайды.
Йыйыннынъ барысында, 2021-нши йылдынъ канътар айынынъ 21-нши куьнинде ДАССР туьзилгенли 100 йыл толувына багысланган, мерекеди белгилев шаралары акында регионымыздынъ Биринши вице-премьери, уйгынлав комитетининъ председатели Анатолий Карибов таныстырып кетти. Мерекеди белгилев шараларда республикамыздынъ баьри маданият коллективлери, саният усталары катнасаяклар, солай ок байрамнынъ барысында кайсы бир тармакларда оьзлерининъ ийги аьрекетин коьрсеткен, патшалыгымыз бан белгиленген дагестаншыларга да уьйкен эс этилинеек.
«1921-нши йылдан алып 2020-ншы йылга дейим оьзгерислер календарин туьзбеге ниетимиз де бар. «Оьмирдинъ йылязбасы: ДАССР-га 100 йыл» деп республикамыздынъ миллет китапханасынынъ официаллы сайтында электронлы ресурсы туьзилеек. Коьп шаралар Дагестан Респуб-ликасынынъ Дин ислери эм миллет политикасы бойынша министерствосынынъ эм «Оьмирлер бойынша халклар ара беркленген дослык» деген Россия халклар Конгрессининъ колтыклавы ман озгарылаяклар», – деди Анатолий Карибов.
Бу байрамнынъ белгиленуьви мен байланыслы болып, республикамызда коьп эстеликлер ярастырылмага да кереклер.
Г.Сагиндикова.