Бизде бир Аталык –Россия

Календарь бойынша, уьстимиздеги йылдынъ тамбыз айынынъ 12-нши куьнинде, Россия куьни белгиленди. Бу куьннинъ белгиленуьви айлак уьйкен маьнели болады. Байрам уллы Россиядынъ аьдемлерин бириктиреди, кыйынлыкларды бирге оьтпеге дем де береди.

Бу куьн савлай Россия бойынша байрам концертлер озгарылдылар. Солай ок, Ногай патшалык оркестрининъ артислери (Бекмурза Кудайбердиевтинъ етекшилеви астында) Ногай районымыздынъ Карагас авылында байрам концерти уйгынлады.
– Россия элининъ уллылыгын эм куватын коьрген дослык эллер сога сукланмай болмайдылар. Сога коьре, биз сол касиетимизди саклап, аьр бир аьдемнинъ юрегинде Элге суьйимди оьстирип турмага керекпиз. Аьр бир яшавшыга ийгиликти йораймыз, аталарымыздынъ эткенлери оьсип келетаган несиллерге асабалык болсын. Россия ерининъ юмартлыгы аьр бир уьйге ийгилик, яхшылык аькелсин, – деген ийги йоравлар ман концерт етекшилери шарады басладылар.
Байрам концертинде Карагас авыл яшавшыларына сол куьн Аминат Кудайбердиева, Зульфия Аджигеримова эм баскалар патриотлык темасына бир неше, ногай миллет йырларын йырлап кеттилер.
«Бизде бир Аталык – Россия» деген ат пан уйгынланган концерт программасы Карагас авыл еринде бек ийги эм уьстинликли оьтти. Авыл яшавшылары бек разы болып калдылар.
Эсинъизге салып озайык, аьр юма сонъгы куьн Ф.Капельгородский атындагы паркында, «Культурные выходные» проекти ишинде, Ногай патшалык оркестрининъ куллыкшылары ман концерт программасы уйгынланады.
эльмира кожаева.
Суьвретте: концерт озган шагында.