Бизди ийги келеектегимиз куьтеди

Ногай ЦРБ бас врачы Фаризат Межитова Россия Президенти Владимир Путиннинъ Язбасыннан сонъ оьз ойы ман боьлиседи:

Владимир Путин Россияда медицина куллыкшыларынынъ кыйын акларын токтастырув яктан дурыс эм анъламлы йорыклар болаягы акында билдирген.

– Россия Президенти Владимир Путиннинъ Язбасы бизим врачлар, савлай медперсонал уьшин ийги хабар. Аьли буьгуьнлерде бизим врачлар тийисли кыйын ак аладылар. Солай ок киши медицина куллыкшыларынынъ, медсестралардынъ кыйын акларын да онъламага амал табылды. Соны ман бирге оьткен йыл карагыс айында бизим больницага Дагестан Республикасынынъ савлык саклав министерствосы ишинде аьлиги замандагы медицина техникасы болган эки «Тезлик ярдам» автомашиналарын берди. Солай ок бизим больница цифровой флюорограф пан да канагатланган. Тезден биз искусстволык йосыгы ман вентиляция этуьвши эм тагы да бир УЗИ алатларын да алаякпыз.

Савлык саклав министерствосы Червленные Буруны авылындагы участок больницасынынъ 1-нши шарлагына капиталлык ярастырув куллыкларын юритуьв уьшин 5 миллион маьнет акша шыгарган. Быйыл да Эдиге, Орта-Тоьбе авылларында эм районнынъ уьш фермаларында фельдшер-акушер пунктлары курылаяк.

Бизим район солай ок «Савлык саклавдынъ баслапкы звеносын оьрлентуьв» деп аталган патшалык программасына да киргистилген.

Бу шаралар баьриси де патшалыктынъ ден савлыкты саклав акында кайгы шегуьви тувыл ма? Бир соьз бен айтканда, бизди ийги келеектегимиз куьтеди. Патшалыгымыздынъ аналык эм балалык, йогары класслы медицина эм сенимли законлар акында кайгы шегуьви аркасында оьзгелей болмага да керек тувыл!