Бизим артымызда – Россия

Аьр бир заманнынъ оьз баьтирлери бар. Биз олардынъ алдында басымызды иемиз, неге десе олар бизим кавыфсызлыгымызды аьжетсизлейдилер. Буьгуьнлерде элимизге кыйынлы заманлар туьсти. Озып кеткен йыл тынышлардан тувыл эди, коьп кыйынлыклардан оьттик, тек бирев де бизим элимиздинъ эрклигин бузып болмас, коршалавда сондай йигерли йигитлер турган шаклы.

Вагаб Эльмурза увылы Османов биринши кере савыт-садак ыслаган йигит тувыл. Баслап аьскер сырасында куллык этуьв, сонъ Ростов каласында контракт службасы коьп затларга уьйретти сол заманда шоьл увылын. Ол согыс техникады билуьв тувыл, эр кисилердинъ дослыгынынъ баасын да биледи, кыйынлы заманда йолдастынъ сенимли ийини бек маьнели экенин анълайды.
Озган куьзде Вагабты мобилизация бойынша шакырганда, ол бир такыйка да шекленмеди, баска тенълери мен бирге СВО сырасына кетти. Эльмурза эм Тамара Османовлар эки увыл оьстирдилер, Вагаб аьелде уьйкен бала. Ол кишкей Вадимге коьрим болады аьр заман, йигерликтинъ, аьдемшиликтинъ коьрими. Аьлиги заманда Вадим агасы уьшин кыйланады, куьтип турады агасынынъ кайтып келгенин.
Вагаб Османов Шешен Республикасында аьзирлик оьткен, сонъ оларды Украина ерине аькеттилер, Донецк каласыннан 10 шакырым ерде токтадылар. СВО сырасында катнасканлар куллыгы акында аз хабарлайдылар. Согыс – бек коркынышлы зат, болса да Аталыкты сакламага туьскенде, дуныяда тынышлык болсын деп, увыллар шыгадылар. Соьйтип, бизим ата-бабаларымыз согысканлар, оькинишке, буьгуьнлерде бизим увылларымыз да Украина ерин нацистлерден тазаламага атланганлар. Эгер явды токтатпаса, дуныя йок болар. Сол затты Вагаб Османов та анълайды.
– Бизим артымызда – Россия, эм биз енъермиз. Энъ де маьнели – кардаш-тувганларымыздынъ, элимиздинъ яшавшыларынынъ коьтергишлеви. Биз окувшылардан хатлар аламыз, оларды саклаймыз, олар ман явга карсы шыгамыз. Биз енъермиз, сол куьн де келер, Инша Алла, – дейди аьскерши.
Карасу авылынынъ мектебинде, мунда Вагаб окыган, оны ийги соьзлер мен эскередилер.
– Вагаб бек билимли, тынълавлы окувшы эди. Мен оьктемсиймен, бизим мектебтинъ выпускниклери йигитлерше Аталыкты коршалайдылар, СВО катнасувшыларын енъуьв мен куьтемиз, – деп оьз выпускниги акында мектеб окытувшысы Байбике Нугман кызы Даутова айтады.
Мектебте озган йолыгыска Вагаб Османов та келген. Ол балаларга дослыкты баалап, оьз элин суьйип эм шынты аьдем болып яшамага керек деп айтты. Вагабты уьйде аьели куьтеди: хатыны Авасхан, эки увылы эм кызы. Сол зат ога явды каты урмага демевлик береди.
Енъуьв мен кайтынъыз уьйге, йигитлер.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: В.Османов