Бизим артымызда уллы Россия

Биз Аталыкты коршалавшылар ман аьр заманда да оьктемсиймиз, туьрли йылларда элге яв келсе, олар бирдей болып турганлар. Буьгуьнлерде де Украина еринде согыс специальли операцияда катнасып турган ясларымыз бан оьктемсимей болмаймыз. Бирев мобилизация бойынша кеткен, баскасы – оьз эрки мен йол алган, уьшиншиси контракт бойынша Аталыкка куллык этеди. Олардынъ кайбириси – баьтир, неге десе ясларымыз бизим кавыфсызлыгымыз уьшин согысадылар.
Саид Арсен увылы Алиев Бабаюрт районынынъ Татаюрт авылында тувып-оьскен. Алиевлердинъ коьп балалы аьелинде 6 аьвлет тербияланады – 5 увыл, бир кыз. Саид уьйден тунъгыш бала, 29-ншы мартта ол 23 ясына толды. Ерли мектебти битирип, Саид Махачкала каласындагы автодорожный техникумга туьседи, сонъ аьскер сырасына алынады. Сол йыл ок Саид контрактник болып ислеп баслайды. Улан-Уде каласында куллык этеди ол контракт службасында. Служба бек ярайды Саидка, ол мунда тек аьскерлик сулыбын алып калмай, янъы дослар табады, шынты дослыктынъ баасын биледи. Саид Украина еринде согыс спецоперация басланган куьннен алып катнасады. Аьлиги заманда ол автокоьлик-мотострелковый аьскерлер боьлигинде ислейди.
– Согыс биревге де керек тувыл, ама яв басын коьтерсе, биз, эр кисилер, карап турып болмаймыз. Бизим артымызда – акыйкатлык, уллы Россия. Биз оны, кыйынлы болса да, коршаламага керекпиз. Бизге тынышлык керек эм биз оны тувган еримизге аькелермиз, – деп айтады Саид.
Биз баьримиз де тынышлыкты суьемиз эм коршалавшыларымызга енъуьвди йораймыз.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: С.Алиев.