Бизим ердеслеримиз Кызыл майданда

Элимиздинъ бас каласы Москвадынъ уьйкен майданында оьткен Енъуьв парадында Кизляр районынынъ яслары – Азиз Абдулхалыков (Макар авылы), Джалил Ашакаев (Сангиши авылы), Арсен Курбанов (Карл Маркс авылы) катнастылар. Тушиловка авылынынъ ясы Михаил Хренов Ростов-на-Дону каласында Енъуьв парадында ортакшылык эткен. Яслар Россиядынъ аьскерлер боьликлеринде куллык этедилер. Азиз Абдулхалыков эм Джалил Ашакаев – Сырт флотынынъ 1941-нши йыл караша айында туьзилген Киркенес 61-нши айырым Кызыл байрак бригадасынынъ тенъиз десантниклери.

Матрос Джалил Ашакаевтинъ уьйкен атасы Баймамбет Ашакаев Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы болган, буьгуьнлерде онынъ немереси Джалил оьктемлик пен элимиздинъ бас майданында парадта катнасты. Тамада сержант Азиз Абдулхалыков Москвада парадта экинши кере катнасып туры. Яслардынъ ердеслери оьз авылшылары ман оьктемсийдилер, сондай уллы парадта катнаспага сый баьрисине де берилмейди.
9-ншы Май куьнинде Марьям Рабаданова Енъуьв парадын юрек телезуьв мен карады, неге десе онынъ увылы Арсен Курбанов оьз тенълери мен сол парадта катнаскан. Оьз увылы уьшин кыскаяклыдынъ юрегинде оьктемли сезими уьйкен эди, неге десе бир кесек заман ишинде Арсен оьзининъ ийги иси мен уьстинликлерге етискен, ол белгили 4-нши «Кантемировская» танк гвардия дивизиясында куллык этеди.
Россия Федерациясынынъ Коршалав министерствосынынъ 183-нши окув орталыгынынъ киши сержанты Михаил Хреновка Ростов каласында оьткен Енъуьв парадта Украин фронтынынъ Штандартын алып бармага сый этилди. Яс оьзининъ уьйкен атасы, согыс катнасувшысы Дмитрий Коняхинди оьзине коьрим этип алган. Онынъ бас мырады – Москва каласында Енъуьв парадта катнасув.
Йигерли, билимли ердеслеримиз уьшин оьктемсиймиз, келеекте олар шынты эр кисилер касиетлерин ба- йырлап, Аталыгымыздынъ коршалавшылары болаягына шекленмеймиз.
бизим хабаршы.
Суьвретте: Енъуьв парадында катнаскан йигитлер сырасыннан.