Бизим куьнлерге дейим еткен

Янъыларда Башкортостан Республикасында, Уфада Халклар ара китап деген «Китап-байрам» ярмалык оьтти. Мунда ДР Баспа эм информация агентствосынынъ етекшиси Абдуразак Джамалутдиновтынъ басшылыгы астында Дагестаннан делегация ортакшылык этти. Делегация сырасына Дагестаннынъ Халк язувшысы, ДР Язувшылар Союзынынъ правлениесининъ агзасы Бийке Кулунчакова да кирген.
Китап ярмалыгын Башкириядынъ бас каласында озгарув акында ойды республикадынъ Язувшылар Союзынынъ агзалары билдиргенлер, соны Башкортостан Республикасынынъ Аькимбасы Радий Хабиров коьтергишлеген.
Уфага китап ярмалыгына РФ Президентининъ маслагатшысы Владимир Мединский эм Россия Язувшылар Союзынынъ правлениесининъ председатели, язувшы эм публицист Николай Иванов келгенлер.
Ярмалыктынъ ашылувына Уфага Самарканд куфи Коранынынъ сынъар алтын копиясын аькелгенлер – ол бизим куьнлерге еткен мусылманлардынъ бас китабининъ кол ман язылган баспасынынъ энъ де эскиси болады. Рукописьтинъ оригиналы Ташкентте сакланады. Китап Мухаммад Пайхамбардынъ (Алла оны саламласын) куьев кедеси – Усманнынъ уьшинши халифининъ каны ман боялган деп саналады. Йырманшы оьмирдинъ басында бу Кораннынъ копиясы аз тиражда шыккан. Бу куьнге дейим сол тираждан айлак аз китап еткен. Копия кесек заманга сакланмага эм экспозиция эсабында Башкортостан миллет музейине берилген.
Бийке Кулунчаковадынъ соьзлери мен, ярмалык бек ыспайы этип безекленген. Солай ок язувшы Халклар ара китап ярмалыгы бойынша озгарылган баска шараларда да, китап окувшылар ман йолыгысларда да катнасты.
Эльмира Кожаева.
Суьвретте: шарадан коьринис.