Бизим саьбийлеримиз тынышлыкта яшасын

Буьгуьнлерде бизим элимиз савлай дуныяда тынышлык болсын деп баьри куьшин де салады. Мобилизация бойынша шакыртылган эм оьз эрки мен Аталыкты коршаламага кеткенлер специальли согыс операциясында катнасып, йигитлик коьрсетедилер. Патриотизм сезими бизге энъ де баа асабалык болып ата-бабалардан калган, сол сезим йигитлеримизге баьтирлик пен явды токтатпага демевлик береди. Олар тувган Эли уьшин яшавларын да курманлык этедилер. Оьз эрки мен кеткенлер де йигитлеримиз арасында коьп. Бар бизим арамызда аьдемлер, ким баска, ят аьдемлерининъ авырувын оьзиндикиндей коьрип, янларын авыртадылар. Олар дуныяда тынышлык болганын, аьвлетлеримиз куьлгенин, кайтип бомбалар атылганын эситпегенин суьедилер, колыннан келген коьмекти этпеге ымтыладылар.

Солардынъ бириси – Елена Якуб кызы Жукова (суьвретте). Украина еринде специальли согыс операциясы басланганда, Лена сонда бармага суьйди, ол бизим аьскершилерге кайдай коьмек этейим экен деп ойланды. Воекоматка да бир неше кере келди, ама «йок» деген явап алды, неге десе толы болмаган мобилизация бойынша оьз тыйдажлыклары бар эди. Елена Якуб кызы коьплеген йыллар ерли аьскерлер боьлигинде ПВО радиолокационлык станциясынынъ операторы болып ислеген, бу служба элимиздинъ япсарларын коршалавда турады. Баьри кагытларын алып, хатын аьскерлер боьлигине келип, оьз коьмегимди берейим деп айтады. Мен ойлайман, аьдемнинъ соьйтип барганы да – йигитлик.
Елена Жукова 1997-нши йылдан алып запаста турады. Оьктемлик пен ол военный билетин саклайды. Рядовой болып, ол Атылыгына куллык эткен, 90-ншы йыллар Ханкалада эм «Северный» аэропортында командировкаларда болган. Согыс аьрекетининъ катнасувшысы, Елена Якуб кызы яваплылык пан тувган Эли алдында оьз борышын толтырган. Буьгуьнлерде онынъ юреги СВО сырасындагы яслар уьшин авырыйды. Аданасы Владимир Уразакаев пен бирге аьскершилерге эм олардынъ аьеллерине ярдам этуьв акцияларында катнасадылар.
– Ясларымыз уьшин яным авырыйды, оларды коьтергишлемеге суьемен, биз оларды уьйде кутемиз, сол затты йигитлеримиз билсин, – деп айтады Елена Жукова.
Сондай ердеслеримиз кайбиримизге аьдемшиликтинъ эм патриотизмнинъ коьрими болмага керек.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Е.Жукова.