Бизим ярык келеектеги уьшин ян берген

Буьгуьнлерде Ногай районынынъ Бораншы авылында Эстелик эм кайгырув куьнине эм ян берген СВО катнасувшыларынынъ эстелигине багысланып Украина еринде ян берген согыс спецоперациясынынъ катнасувшысы Алибек Динибекович Шамсудиновтынъ эстелигине мемориаллык тактасын шатлыклы аьлде аштылар. Алибек Шамсудинов 2022-нши йылдынъ караша айынынъ 21-нши куьнинде яс яшавын курман этти. Ога тек 28 яс эди. Авыл яшавшылары оьз ердеси, рядовой Алибек Динибек увылы Шамсудинов пан бек оьктемсийдилер. Ол бизим баьтиримиз. Юректи телезиткен йигит исин коьрсетти. Йигитимиз Ногай районынынъ Бораншы авылында 1994-нши йылдынъ коькек айынынъ 14-нши куьнинде тувган. Ийги окувшыларынынъ сырасында болган яс мектебтинъ спорт яшавында да белсенли орын тутып келди. Окувды тамамлап, Москва областининъ Балашиха каласындагы аьскер сырасында кызмет эткен.


Аьскер сырасыннан кайткан сонъ, коьлик айдавшы болып, Ямал-Ненец автоном округынынъ Баланенково каласында куллык этеди. Украина еринде согыс спецоперация басланганда, мобилизация ман кетееклердинъ сырасында тукымы болган Алибек, бир такыйкага да ойланмай, кардаш- тувганларына Аталыгын коршаламага кетпеге баратаганы акында билдирди. Согыс спецоперациясынынъ авыр урысларынынъ бирисинде рядовой Алибек Динибек увылы Элимиздинъ кызыксынувлары уьшин яс янын курман этти.
Шарада йигит ердесимиздинъ кардаш-тувганлары, конаклар, авыл яшавшылары, окувшылар йыйылган эдилер.
Бораншы авыл орта мектебининъ выпускниги Алибек Динибек увылына мемориаллык тактасынынъ салынувына багысланган митингте Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Рашид Шангереев, Ногай район Депутатлар йыйынынынъ председатели Рустам Байманбетов, Ногай районы бойынша яшавшыларды социаллык ягыннан коршалав управлениесининъ етекшиси Аскер Авезов, Ногай район Кыскаяклылар советининъ председатели Асият Манкаева, Бораншы авыл орта мектебининъ етекшиси Бектемир Зарболганов, ян берген аьскершидинъ атасы Динибек Шамсудинов, окытувшылар, окувшылар йигитлерше ян берген ердесимиз акында юрегиндеги сезимлерин, ойларын айтып боьлистилер.
Митингти Бораншы авыл орта мектебининъ етекшиси Бектемир Зарболганов ашты эм юритти. Шара Россия Федерациясынынъ гимнын тынълавы ман басланды.
Мемориаллык тактасын ашпага ян берген аьскершидинъ ата-анасы Динибек эм Авархан Шамсудиновларга эм Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Рашид Шангереевке ыхтыяр берилди.
«Аявлы ердеслер! Буьгуьн бизде маьнели оьзгерис оьтеди. Биз Украина еринде юрген согыс спецоперацияда йигитлерше ян берген ердесимиз Алибек Динибек увылына мемориаллык тактасын ашамыз. Йигитимиздинъ ата-анасына баьтир увылын тербиялаганлары уьшин разылык соьзлеримди билдиремен», – деди оьз соьйлевинде Рашид Шангереев.
Баска болып, разылык соьзлерин йигит ердесимиздинъ ата-анасына Ногай район бойынша Кыскаяклылар советининъ председатели Асият Манкаева да айтып кетти.
«Мен Алибек Динибек увылынынъ ата-анасына, кардаш-тувганларына соьзимди каратаман.
Биз буьгуьн Эстелик эм кайгырув куьнинде Совет Союзына фашист Германиясы шапкынлык эткенин эм атайларымыз, олардынъ аталары яшамага ыхтыярын коршалаганлары акында айтып белгилеймиз. Арамызда Ер юзиндеги тынышлы яшав уьшин атайларымыздынъ йигитлигин кайтаралап эткен яс аьдемимиз Алибек Динибек увылынынъ арамыздан кешуьви акында айтпага бек авыр. Айырым разылык соьзлерин аьскершидинъ анасы Авархан Абу кызына каратаман. Аьскершидинъ анасы – кайтип яшамага, саьбийлерди суьймеге, кайгыды, айырылысувды басыннан оьткермеге керегининъ таьвесилмес уьлгиси болады. Аьскершидинъ анасы –бир минсиз кыскаяклы, оннан коьрим алмага керектинъ ярык уьлгиси болып келеди.
Биз, Авархан Абу кызы, сизинъ алдынъызда басымызды иемиз. Сизге Алибек Динибек увылын йигит этип тербиялаганынъыз уьшин савбол айтамыз. Биз яшаган шаклы, ердесимиз акында эстелик оьмирлерге яшар», – деп тамамлады оьз соьзин Асият Манкаева.
Солай болып, баска соьйлеген шара катнасувшылары да коркынышсыз, йигерли увылын тербиялаганы уьшин уьйкен разылыгын СВО катнасувшысы Алибек Шамсудиновтынъ кардаш-тувганларына, оны билгенлерге кайгырувларын билдирип, бассавлык йорадылар. Онынъ йигитлиги яс несилге уьлгили коьрим болаягына сенимин эттилер. Йыйылганлар согыс спецоперациясында яс янын курман эткен Алибек Шамсудиновтынъ эстелигин бир такыйка уьндемей турып эскердилер. Шара катнасувшылары мемориаллык тактасына шешекейлер салувы эм йигит ердесимиз Алибектинъ анасы ман окувшылар аспанга ак шарларды йиберуьви мен тамамланды.
Элимиздинъ яшавшыларынынъ ярык келеектегиси уьшин йигитлерше ян берген Алибек Шамсудиновтынъ акында эстелик ердеслерининъ юреклеринде дайымга яшаяк.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис.