Бизим ясларымызга асабалык

Янъыларда Тукуй-Мектеб авылынынъ орта мектебинде орынласкан «Асабалык» деп аталган тарих краевед музейинде Уллы Енъуьвдинъ 75 йыллык мерекесине рас барып «Сол куьнлердинъ данъкы соьнмес» деп айлык озгарылды. Сол айлык ишинде авыл ерининъ Афганистан, Шешен ерлеринде болган урысларда катнаскан яшавшыларын шакырып, шара озгарылды.

Бу шарада 4 «а» класс окувшылары класс етекшиси М.Эсенова ман белсен катнастылар, окувшылар согыс темасына багысланган ятлавлар окыдылар, Россия Федерациясынынъ гимны да шалынды, йыйылганлар дав майданларда йигитлерше ян бергенлердинъ эстелигине багыслап, бир такыйка заман уьндемей турдылар.

Шарага келген конаклар К.Алупкашев – Афган урысларынынъ катнасувшысы, А.Аблезов, Р.Мурадинов, З.Аджиниязов – Шешен урысларынынъ катнасувшылары эм мектебтинъ ата-аналар комитетининъ ваькили Ф.Бакрадинов бек разы болып кайттылар. Олар йыйылган балаларга оьз эскеруьвлерин айттылар.

Конакларга оьзининъ хош келди соьзин айтып, мектеб етекшиси Х.Янмурзаева соьйледи:
– Буьгуьн биз бизим аьлиги ярык яшавымыз уьшин ян берген йолдасларды эсимизге алмага деп йыйналганмыз. Олар – Уллы Аталык согысынынъ, Афган эм Шешен урысларынынъ катнасувшылары бизге уьйкен коьрим боладылар. Биз оларды, не шаклы йыллар оьтсе де, мутпага керек тувылмыз. Сиз, келген конаклар, бизим ясларга йигитликтинъ уьлгиси боласыз. Сизге ден савлык, аьел наьсибин йораймыз.

– Йылдан-йылга сол куьнлер, оьзгерислер та- рихке терен кете береди, тек биз оьз яшавларын курманлык эткен йигитлеримизди, оьз юртларына ие болмай калганларды мутпага керек тувылмыз. Уллы Аталык согысынынъ, Афганистан, Ше шен Республикаларында болган урысларда катнасып, оьзлерининъ эр борышларын толтырып, буьгуьнлерге дейим етпеген йолдасларды эслеримизде саклав, киели борышымыз, – деп айтып кетти келген конак Кидирали Алупкашев.

Аьр заманнынъ оьз баьтирлери боладылар, ама йигитлик кайзаманда да йогары дережеде болып келеди. Йигитлик эр кисидинъ энъ ийги нышанларынынъ бириси болган эм болады. Буьгуьнлерде де бизим эр кисилеримизде йигитлик, патриотлык сезимлери йойылмаган. Олар керек ерлерде элин де, намысын да саклап болаяклар.
Келген конакларга шара етекшиси Сальмира Исаева, сол сезимлерди йоймай, дайым ясларга коьрим болып келгенлерин йорап, йолыгысты «Пусть всегда будет солнце» йыры ман тамамлады.

М.Отекаева,
Тукуй-Мектеб орта мектебининъ 5 «а» класс окувшысы.
Суьвретте: келген конаклар ман окытувшылар эм окувшылар.