Биз аз куллыклар этпеймиз

Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!

Ногай район япсарларында коронавируслы юкпалы маразды кенъ яйылдырмас уьшин юритилетаган шаралар аьли де бардырыладылар. Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ куллыкшылары ман ДР-нынъ ГБУ «Ногайская ЦРБ» араларында тар байланыс тутылады. Район орталыгында, авыл ерлеринде ыхтыяр йорыкты тутувшы органы ман медициналык куллыкшылары уьй-уьйге кирип, авырувлыларды аянлап, анълатув ислерди юритедилер, уьйлеринде олтырмага керек дегенлерди тергейдилер. Солай ок полициядынъ участковый уполномоченныйлары гражданлар ман алдын шалув хабарласувлардан баска болып, предпринимательлик аьрекет юритетаганларга да тийисли йорыкларды тутпага тилек саладылар. Сатув тармагында куллык этетаганлар маскаларда эм колгапларда болмага кереклер. Ногай районы бойынша МВД боьлигининъ куллыкшылары Ногай районына коронавируслы маразды аькелдирмес уьшин, баьри тийисли шараларды озгармага шалысадылар. Баска, аьллер ийги болмаган яклардан келген гражданлар да тутпага керек йорыклар бар, солардынъ да тутылувына уьйкен эс этилинеди. Аьдеттегиден тыскары аьллер яде сонынъ болувына себеплик эткенлер, Россия Федерациясынынъ КоАП 20.6.1 статьясына коьре, административли яваплылыкка тартылады. Сол яваплылыкка тартылган аьдем, белгиленген статьядынъ биринши кесегине коьре, 1 мынъ маьнеттен 30 мынъ маьнетке дейим, экинши кесегине коьре, 15 мынъ маьнеттен 50 мынъ маьнет акшага дейим штраф тоьлемеге керек болады. Эсинъизде болсын, сизинъ ден савлыгынъыз – оьз колынъызда!
С.Аджатаева, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ юрисконсульты иш ислер капитаны.