Биз баьримиз – бирлескен бир халк

Аталыкты саклавшылар куьни алдында Россия Президенти Владимир Путин, Россия Федерациясынынъ Оькиметининъ агзаларына, Федераллык Йыйынына эм Государстволык Думасына, дин ваькиллерине, Донбассты коршалав бойынша согыс спецоперация катнасувшыларына каратылган Язбасы ман шыгып соьйледи. Элимиз етекшисининъ бу соьйлеви Россия уьшин энъ маьнели политикалык оьзгериси деп айтпага болады. Онда ол Россия элимиз алдында турган маьселелер акында оьз ойларын билдирди эм оларды шешуьвдинъ йолларын белгиледи.

Элимиздинъ етекшисининъ бу йылгы Язбасын Россия гражданлары хош коьрип алдылар, соннан тура оьз ойларын билдиргенлер де аз тувыл. Солардынъ арасында бизим районымыздынъ туьрли ис орынларында куллык этетаганлар, районнынъ ямагат-политикалык яшавында белсенлик пен катнасатаганлар да бар. Тоьменде кайбиревлерининъ ойлары ман сизди де таныстырамыз.
Д.Эсиргепов, «Ногайский район» МР аькимбасы: «Оьз Язбасында Россия Президенти Владимир Путин уьйкен эс каратты элимиздинъ социал-экономикалык оьрленуьвине. Соны ман ол бизим элимиздинъ гражданларынынъ яшав дережесин эм сапатлыгын оьстируьв приоритетли борыш экенин белгиледи.
Владимир Путиннинъ Язбасы маьнелиги бойынша – ювыктагы онйыллыкка оьрленуьв стратегиясынынъ йол картасы. Бизим баьримиз уьшин элимиздинъ оьрленуьви приоритет эсабында болмага керек. Биз элимиздинъ оьрленуьвине куьш-куватлык косув уьшин биргелесте колдан келген баьри затты да этпеге керекпиз».
Асият Манкаева, район Хатын-кызлар советининъ председатели: «Эл басшысы оьз Язбасында элимиз уьшин энъ маьнели соравларды коьтерди. Энъ маьнелиси – Украина еринде болып турган согыс спецоперациясы. Коьтерилген соравлар арасында – элимиздинъ социал-экономикалык оьрленуьви, билимлендируьв тармагы, киши кыйын ак оьлшемининъ коьтерилуьви эм сондай баскалар.
Россия Президенти белгилегенлей, мундай авыр заманларда биз, бир халк болып биргелесип, татым аьел эсабында турмага керекпиз».