Биз де оьстирип боламыз

Китай эгиншилери бизим ерлерде помидор оьстиредилер, олардынъ аьрекетин кайтип тыймага керек деген соравлар, хабарлар юрип турган аьсерде Нариман авыл яшавшысы Сейдахмет Саитов оьзи теплица салып, сонда кенже помидорлар эм огурцелер оьстирип баслады. Саитовлардынъ аьели бу куллык пан уьш йыл каьр шегедилер. Сол заманнынъ ишинде, оьзек те, тийисли сулып та йыйылды.

Биз парниклердинъ ишине киргенде, бизим коьзимиздинъ алдында бийик болып оьсип турган помидорлар, огурцелер, олардынъ сабдакларында пискен ясылшалар коьриндилер. Биз барган куьн, оькинишке, олар помидорларды йыйып алыптылар эдилер, эм биз пискен кызыл помидорларды ящиклерде коьрдик. Ясылшалардынъ даьмин татып карадык: ярады.

Сейдахмет Саитовтынъ аьлейи Сакинаттынъ айтувына коьре, февраль айда рассада оьстирип баслайдылар, март айдынъ ызына таман топыракка олтыртадылар. Сонъ оьскен ясылшалардынъ сабдакларын онълайдылар. Тамшы ман сувгарувды кулланадылар. Курт-кумырскалар ман да куьрес юритпеге туьседи: оларды оьлтируьв уьшин дарман себиледи.

– Ясылшалар шугыл эм номай оьссин деп фермерлер химияды айлак коьп кулланатаган йоллары да болады. Сиз не затлар эм нешаклы саласыз? – деген соравымызга Сакинат булай деди:
– Онъыс онъ болсын уьшин биз нитрофос эм кок косамыз. Биз ясылшаларды амал болган шаклы туьрли химиялардан таза этпеге шалысамыз.

Узын соьздинъ кыскасы, таьвекелге нур явар дегенлей, бизим районнынъ яшавшылары да парниклерде ясылшалар оьстируьв мен каьр шеккенлери кувандырмай болмайды. Бизим эгиншилер оьстирген ясылшалардынъ сапаты да ийги болар деген сеним бар.

С.НУРИЕВ.
Суьвретте: С.Саитова ясылшаларга карав беруьв уьстинде.