Биз сени мен, меним коршалавшым

«Ногайский район» администрациясы, Ногай районынынъ Депутатлар йыйынынынъ депутатлары, ямагат организациялар, билимлендируьв учреждениелери, баьри республикалык эм район организациялары, бизнесменлер эм районнынъ авылларынынъ яшавшылары «Байрамынъ ман, меним коршалавшым» деген акцияга косылдылар.

«Биз сизи мен, бизим йигерли коршалавшылар». Сондай шакырув астында бизим район согыс спецоперациясынынъ катнасувшыларына юзден артык посылкалар йибердилер. Аьскершилерге йылы кийимлер, азык-туьлик, акша йыйналды. Баьрисиннен де ийги, акцияда балалар катнастылар, Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ тербияланувшылары аьскершилерге оьзлери ясаган суьвретлер аькелдилер, соьйтип бизим йигитлерди Аталыкты коршалавшы куьни мен кутладылар.
Район администрациясы аьр бир посылкага кутлав телеграммалар салдылар. Ногай районынынъ мектеблерининъ окувшылары аьскершилерге хатлар язып, тувган ерден исси салам йибердилер. Аьр бир аьдем бу саваплык акциясына оьз уьлисин косты. Соьйтип, «Росойл» АЗС иеси Русланбек Бекмуратов бу баалы эм маьнели юкти алып бараяткан автокоьликке бензин куйды. Эр кисилеримиздинъ куьни алдында Аталыгымызды коршалап турган йигитлеримизге бу посылкалар энъ де ийги савга болды, олар тувып-оьскен шоьлиннен йылувлы салам алдылар.
Бизим хабаршы