Билдируьв кавыфсызлыгын аьжетсизлев керек

Махачкала каласында «Россия – меним тарихим» тарих паркында, «Билдируьв кавыфсызлыгынынъ куьнделиги» деп аталып, региональли конференция оьтти. Шара алдышы россиялык «ИнфоТеКС» компаниясы ман уйгынланган. Конференцияда юзден артык властъ, патшалык учреждениелер, туьрли предприятиелер ваькиллери йыйылдылар.

Солардынъ ишинде – Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председателининъ орынбасары Р.Джафаров, Дагестан Республикасынынъ информатизация, байланыс эм коьлем коммуникациялар министри С.Снегирев, «ГО город Махачкала» Администрациясынынъ Аькимбасынынъ орынбасары В.Асланов эм баскалар.
Республика етекшилеви атыннан конференцияды Рамазан Джафаров хош алды эм бу шара билдируьвди коршалав соравларын ойласувга эм янъы йосыклар излестируьвге эм беркитуьвге ийги майдан болатаганын белгиледи.

– Аьлиги заманда баьри аьрекет тармаклары цифровой форматка коьшкенлер. Бу ерде патшалык структуралар эм коммерциялык организациялардынъ билдируьв кавыфсызлыгын аьжетсизлев акында сорав тувады. Билдируьв тармакларынынъ Интернет кавыфсызлыгына талап-лавлар оьседи, янъы ис орынлар эм янъы карарлар алув керек болады. Республикада билдируьв кавыфсызлыгын коршалав бо- йынша специальли комиссия туьзилген, – деп айтты ол. Солай ок конференция катнасувшыларын Сергей Снегирев хош алды. Ол буьгуьнлерде билдируьв кавыфсызлык патшалык управлениесининъ эм Россия ман цифровой суверенитет алувдынъ маьнели эм керекли амалы болатаганын ашык этип айтты.

– Буьгуьнлерде билдируьв кавыфы эм компьютерлик шапкынлыклары коьбеетаган болды, озган йылдынъ ишинде патшалык властининъ органларынынъ билдируьв тармаклары 15 миллион шапкынлыкка карсы турганлар. Биз анълаймыз, йыл сайын олар коьбеедилер, сонынъ уьшин билдируьв кавыфсызлыгынынъ соравлары биринши орынга салынады. Буьгуьнги форумнынъ бас борышы – янъы борышларды таппага, оларды шешуьв йолларын излемеге, – деди министр. Соны ман бирге С.Снегирев кызыклы шаралар Дагестан Республикасынынъ еринде болаяк деп билдирди эм экспертлерди республикалык программасынынъ билдируьв кавыфсызлыгы бо- йынша кесегин туьзуьвде катнаспага шакырды.
Сонъында Москва каласыннан келген конаклар, ИнфоТеКС компаниясынынъ ваькиллери докладлары ман шыгып соьйледилер. Организациядынъ акында компаниядынъ маркетинг эм реклама бойынша директоры Ирина Комова хабарлады. Конференция катнасувшыларына билдируьв кавыфсызлыгын аьжетсизлев, бу тармактынъ куллыкшыларын аьзирлев, ис станциялар эм серверлер коршалав акында кызыклы этип компания специалистлери хабарладылар.

Г.Бекмуратова
Суьвретте: конференциядан коьринис.