Билимди тергев ниет пен

Тил – маданият бияласы болып, тек тоьгеректеги дуныяды тувыл, халктынъ менталитетин, миллет касиетин, онынъ аьдетлерин, тарихин эм сондай баьри баалыкларын да коьрсетип келеди.

«Дагестан халкларынынъ тиллеринде диктант» деген акциясы Дагестаннынъ маданияты эм тиллери куьнине багысланып регионымыздынъ туьрли районларында эм калаларында уйгынланып оьтти. Республикамызда сол акция 5-нши кере озгарылады. Дагестан халкларынынъ адабиатын, аьдетлерин, тарихин тергев, ана тилин оьрлентуьви эм саклав диктанттынъ негизли мырады эди.
Сол акция Ногай районынынъ орталык китапханасында да уйгынланып оьтти. Бу йыл диктант язув акциясында туьрли организацияларыннан ис аьрекетшилери, мектеблерден окувшылар катнастылар. Савлайы акцияда катнаскан 21 аьдем «Ата эрки» деген диктантын ана тилинде язып, билимлерин тергедилер. Олардынъ билимлерининъ сапаты ана тилиннен специалистлери мен тергелип, 90 процентке бааланды.
Солай болып, Махачкалада республика бойынша диктант язув акциясында 200-ден артык аьдемлер катнастылар. Дагестаннынъ патшалык университетинде оьткен акциясында туьрли халк ваькиллери ортакшылык эттилер. Дагестан тиллерининъ кафедрасы ман регионымызда яшайтаган 14 миллетлер тиллеринде текстлер аьзирленген эдилер. Диктант язылаяк майданында тек Дагестаннынъ патшалык университетининъ филология боьлигининъ студентлери тувыл, Дагестаннынъ патшалык халк хозяйстволык университетининъ, гуманитарлык-педагогикалык колледжининъ эм сондай баска окув ошаклардынъ ваькиллери де диктант яздылар. Университет кафедрасынынъ куллыкшылары ман диктантка бир ай ишинде аьзирлик коьрилди. Текстти йогары билимли специалистлер, айтпага, кандидатлар эм дагестан тиллери бойынша кафедрасынынъ илми докторлары аьзирлегенлер. Диктантка Дагестаннынъ белгили язувшыларынынъ текстлери сайланган эдилер. Солай болып, республикамызда диктант язув бойынша акциясы баьри районларында да йогары оьлшемде оьтти.
Суьвретте: Ногай районында ана тилинде диктант язув шарасыннан коьринис.