Билими етимиске аькелди

Ногай ясларымыздынъ етимислери, олардынъ илгериге терен карасы, сенимли абытларды этуьвлери кайзаманда да бизди оьктемситип, келеектегимиз уьшин юреклеримизде парахатлык тувдырады. Бир ясларымыз яны ман сайлаган кесписи бойынша бийик етимислер казанады, баскалары эли, халкы уьшин онъайлы куллык этедилер, уьшиншилери мыратлар салып, енъуьвлерге ымтылувы ман суьйиндиредилер.
Мен де буьгуьн оьз билими мен уьйкен уьстинликлерге етискен кызымыз Карина Оразманбет кызы Кильжановадынъ акында хабарламага суьемен. Карина алыс Ханты-Мансийск областининъ Сургут районынынъ Федоровка авылында яшайды. Ол Оразманбет эм Айшат Кильжановлардынъ аьелинде 2005-нши йылдынъ коькек айынынъ 24-нши куьнинде тувган. Карина бала шагыннан билимге ымтылып, тек ийги белгилерине окып келген, оьзиннен уьйкенлерди сыйлап билген, нызамлы, тербиялы окувшы.
Баслап кыз «Березка» деген балалар бавында тербиялавшы Зенфира Мурзаевна Нурманбетовадынъ етекшилиги астында куьн сайын етимислерин коьрсетип келди. Оннан сонъ ол Федоровка авылынынъ 5-нши номерли орта мектебине аяк басты. Карина биринши куьннен алып мектебтинъ ямагат яшавынынъ белсенли катнасувшысы болып келди. Сол уьстинликлерине етисуьвде Каринага класс етекшиси Ольга Лукичева, ата-анасы кайсы яктан да оьз демевлигин этип келдилер. Окувшы кыз, мектеб, кала, область, Россия бойынша озгарылатаган ярысларда, олимпиадаларда, илми конференцияларда катнасып, енъуьвши орынларына тийисли болып келди. Соны Каринадынъ уьйиндеги алынган Сый грамоталары, дипломлары, онынъ ата- анасынынъ атына Билимлендируьв департаментиннен, мектеб етекшилевиннен берилген Разылык хатлары шайытлайдылар. Элбетте сол зат Каринага окувын уьстинликли окымага оьз буршавлыгын этпеди. Янъыларда Каринадынъ яшавында маьнели оьзгерис болды. Ногай кыз 11- нши классты тамамлап, патшалык сынавларын йогары белгилерге берип, окувдагы бийик етимислери уьшин алтын медалине эм Сургут районынынъ администрациясынынъ департаменти атыннан Разылык хатына тийисли болды. Сол бийик етимис алдыда Каринадынъ коьптен эткен мырадына йол ашылды. Окувшы кыздынъ келеекте педагог — дефектолог болмага уьйкен мырады бар.
Каринадынъ сол мырады яшавга шыгарылып, келеекте уьстинликли кеспи иеси болаягына сенимди йоймаймыз.
Кыздынъ бийик етимиси – алтын медалининъ иеси болганы ман ак юректен кутлаймыз эм бек куьезленемиз. Алдыда ога таза, ашык йолды, бийик етисуьвлерин сагынамыз!
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Карина Кильжанова.