Билимлендируьвге ярты оьмирин багыслаган

Окытувшыдынъ иси аьдемнен тек терен билимлер талаплап калмайды, ол анъ куьшти, шыдамлыкты куьтеди. Сосы кыйынлыкларга карамастан билим тармагындагы аьрекетин сайлаганлар эм сол сыйлы иске яшавынынъ ярты оьмирине ювык заманын багыслап келгенлер де аз тувыл. Олардынъ сырасында Секерхан Оразбаевады белгилемеге болады.

Секерхан Мезеевна асылы ман Терекли-Мектеб авылыннан. Суьйикли кесписин байырлар ниетте ол Дагестан патшалык педагогикалык институтында окыган. Узак 1976-ншы йылда Кумлы авылынынъ мектебининъ капыларын яс эм ярасык кызалак Секерхан ашкан эм ис аьрекетин физика эм эсап дерисининъ окытувшысы болып баслаган. Мине соьйтип, яс окытувшы куьн сайын балалар ман йолыгыска, аьр бир дериси кызыклы эм эсте саклангандай болып оьтсин деп, шалысып аьзирленди. Ол исин яваплылык пан толтырувына эс этилинмей калмады эм Секерхан Мезеевнады бир неше йылдан мектеб етекшисининъ окув яктан орынбасары этип беркитедилер. Бу куьнлерде ол Ногай районынынъ билимлендируьв боьлигинде методист исин юритеди. Соьйтип Секерхан Оразбаева билим тармагында аьрекетин бардырганлы 45 йылга ювык заман да оьтти.
Секерхан Оразбаева методист эсабында ортак билимлендируьв учреждениелердинъ аьрекетин уйгынлав эм планга алув уьстинде каьр шегеди. Ол районымыздынъ мектеблерининъ окытувшыларынынъ кеспи усталыгын оьстируьвге уьйкен эс этеди. Онынъ педагогикалык куллыкшылары уьшин озгарган семинарлары заманга келисли эм бек пайдалы боладылар. Секерхан Мезеевна оьз исине бек яваплык пан карайды эм бажарымлы толтырады. Ногай район билимлендируьв боьлигининъ куллыкшысы дайым кеспи усталыгын оьстируьвге шалысады.
Район билимлендируьв боьлигинде Секерхан Оразбаева коьп куллыклар этеди, айтпага: аьризелер, эсап беруьв бойынша исти толтырады, билимлендируьв боьлигинде коррупцияга карсы законодательствосын толтырылувын, билимлендируьв боьлигининъ китаплер, окув-методикалык пособиелер алувын тергейди эм бу исте оьз коьмегин этеди, мектеб етекшилер эм олардынъ орынбасарларынынъ кеспи усталыгын оьстируьв эм кайтадан аьзирленуьвин уйгынлав исинде катнасады, мектеб китапханаларынынъ китап фондын тергейди, китаплер алувга аьризелер аьзирлейди, билимлендируьв учреждениелердинъ газеталарга язылувын, солай ок учреждениелердинъ эсап беруьвши тергейди.
Оьзининъ ис йолдаслары эм район мектеблерининъ окытувшылары сырасында Секерхан Мезеевна сый-абырай казанган. Коьпйыллык етимисли иси уьшин, ол 1985-нши йылда СССР-дынъ ярыкландырув министерствосынынъ Сый грамотасы ман, солай ок «Ногайский район» МР эм «село Терекли-Мектеб» СП МО администрацияларынынъ Сый грамоталары ман савгаланган. 2001-нши йылда «ДР ат казанган окытувшысы» эм «Ис ветераны» деген сыйлы атларга тийисли этилинген.
Секерхан Оразбаева оьзининъ ян йолдасы ман (яткан ери ярык болсын) эки бала оьстирген. Увылы Арсланбек Саратовтагы медицина университетининъ стоматология факультетинде окыган. Энгельс каласында хирург-стоматолог-имплантолог куллыгын юритеди. Кызы Эльмира Поволжская академиядынъ «Экономика эм управление» факультетинде окыган, аьли Саратов каласында ислейди.
Н.Кожаева.
Суьвретте: С.Оразбаева.