Билим эм талап бир болса

Россияда ислам дини – уллы эм туьрли туьсли, туьрли миллетли таза эм яркын ямагат. Бу динге катысатаган туьрли кеспили инсанлар бар. Олардынъ кайбириси ислам динин оьрлендируьвге, таралтувга оьз уьлисин косадылар. Курман-байрам алдында «Бизнес онлайн» газетасы экспертлер мен биргелесте бизим элимиздинъ 20 миллионлык уммасынынъ карасын кеплейтаган белгили мусылманлардынъ списогын туьзген. Соьйтип, Россиядынъ 100 белгили, билимли эм талаплы мусылманлары белгиленген. Солардынъ ишинде 46-ншы орынды бизим белгили ердесимиз, аьлим, исламист Ахмет Амин улы Ярлыкапов алган.

МГИМО-да Кавказ маьселелер эм региональли кавыфсызлык орталыгынынъ тамада илми куллыкшысы Ахмет Ярлыкаповты белгили мусылман аьлим-антропологлардынъ бириси деп белгилейдилер, ол ислам динине багысланган коьплеген конференцияларда катнасады, коьлем информация амалларында Кавказ регионларынынъ дин маьселелери акында язады. Солай ок А.Ярлыкапов – «Уллы россиялык энциклопедиядынъ», «Ислам алдынгы Россия патшалыгынынъ еринде» энциклопедия соьзлиги эм «Аьлиги Россиядынъ динлери эм халклары» соьзликтинъ авторларынынъ бириси.

Биз ак юректен билимли эм талаплы ердесимиздинъ сол куванышын боьлисемиз эм аьли де коьп уьстинликлер сагынамыз.

Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.