Биргелесип карсы турайык

Буьгуьнде биз янъы коронавируслы инфекция быйыл да оьз орынын беркитетаганынынъ шайытлары боламыз. Эм бу эпидемиядынъ яйылувынынъ себеплерининъ бириси – элимиз бойынша, сонынъ ишинде бизим республикамызда да, вакцинация процедурасын оьткенлер саны тоьмен болып калувы.

Сол маьселе мен байланыста оьз ойын Шуьмлелик авыл орта мектебининъ директоры, Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Депутатлар Йыйынынынъ депутаты Омаргаджи Шахбанов билдирди.
– Янъы коронавируслы инфекциясынынъ яйылувыннан тура туьзилген енъил тувыл аьл мен байланыста мен, бириншилей, республикамыздынъ, бизим районымыздынъ вакцинацияды оьтпеген баьри яшавшыларын бу енъил эм бек керекли процедурасын оьтпеге шакыраман. Мен оьзим бизим татым педагогикалык коллективи мен бирге районда бириншилер санында былтыр COVID-19-дан прививка эттирдим. Эм соннан бери, Кудайга шуькир, савлыгым ягыннан кыйналмайман. Тезден ревакцинация оьтпеге ниетленемиз.
Тилегим сол: инфекция оьзи-оьзиннен таяр дегенге сенменъиз. Аьлимлердинъ айтувына коьре, туьзилген аьл мен байланыста дуныя юзинде, бизим элимиз бойынша эпидемия тез арада йок болар дегенди куьтуьв керек тувыл. Армаганда да аьл туьрленмесе, бу авырувдынъ бу бесинши яйылув толкыныннан сонъ кезекли алтыншы, етинши эм баска толкынлары орын табаяк.
Сонынъ уьшин баьримиз биргелесип эм керекли прививкады алып, биз бу пандемиядынъ алдын бувмага болаякпыз» – деди Омаргаджи Шахбанов «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине.