Биринши орынларды алады

Бала баьримизге де ортак. Сога коьре болар, ердеслеримиздинъ етимислерине суьйинемиз, боьтен де, сол уьстинликлер саьбийлерде болса. Аьлиги заманда ясларымыз сырт якларда ислейдилер, олардынъ коьбиси сол ерлерде ерлесип те каладылар.

Артур эм Айна Такиевлер Сургут каласында яшайдылар, олар балаларын баьри яктан да билимли, бажарымлы болсын деп туьрли секцияларга бередилер. Соьйтип, 6-ншы класстынъ окувшысы Асланали Такиев эркин куьрес бойынша секцияга юреди. Ол коьплеген турнирлерде, ярысларда катнасып, баргылы орынларга тийисли болады. 2021-нши йылдынъ ызында Сочи каласында яс спортсмен биринши орынга тийисли болды. Асланалиге баргыды белгили спортсмен Д.Тедеев тапшырды.
Озган йылдынъ карагыс айында ХМАО бойынша озгарылган эркин куьрес ярысларында Асланали Такиев биринши орынды алды.
Яс спортсменге келеекте аьли де коьп енъуьвлер йораймыз.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: А.Такиев