Бир де уьзилмес байланыс

Энъ биринши занъ баьримиздинъ де эслеримизде йылы эм маьнели оьзгерис болып калады. Биринши окытувшы, биринши соьз, биринши суьйим эм бир де мутылмас окув йыллары. Увыт айдынъ экинши куьнинде савлай элимиздинъ мектеблери оьз выпускниклерин шатлыклы аьлде хош аладылар. Быйыл да Терекли-Мектеб авыл А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде мерекели выпусклардынъ окувшылары йыйналдылар. Солардынъ ишинде мектебти 2003-нши йыл биткен 11 «в» классы да бар эди.

Бу класстынъ биринши окувшысы Галина Сейпуллаевна Аблезова эди. Онынъ окувшылары бек куьшли боладылар деп белгиленеди мектебте. Оьз билимин аямай береди окытувшы балаларга. Соьйтип, бу выпусктынъ окувшылары да баслапкы класслардан берк билим алып, орта классларга абытларын каты бастылар.
– Мен аьлиге дейим эсимде биринши йолыгысувымызды саклайман. 1995-нши йылдынъ кырк кийик айынынъ биринши куьнинде олар 5-нши класска келдилер. Мага бираз коркынышлы эди, неге десе Галина Сейпуллаевнадан сонъ олар мени кайтип алар экен деген ой эсиме келди. Саьбийлер мага сеним эм кызыксынув ман караганын эсиме аламан. «Сен не зат бермеге боласынъ бизге Галина Сейпуллаевнадан сонъ?» деген соравды коьргендей болдым олардынъ коьзлеринде. Болса да, биз тил бирликти тез таптык классымыздынъ оьз аьдетлери де туьзилди, аьр ай сайын тувган куьнлерди белгилейтаган эдик. Класс бек билимли, акыр, бажарымлы эди. Олардынъ кайбириси оьз ойын айтып та, коршалап та болатаган эди. Балалар баьри зат пан да кызыксынатаган эди – спорт, биюв, йырлав, коьплеген кружокларга, секцияларга юретаган эдилер эм соны ман бирге ийги окып та уьлгиретаган эдилер, – деп эскереди класс етекшиси А.Д.Агаспарова.
Окытувшыдынъ айтувы ман, класста баьри карарлар да биргелесип алынатаган болган. Ийги ясайтаганлар, спортсменлер бар эди класста – А.Оразбаева, И.Абубекеров, Ш.Мавлимбердиев. Класс бек куьшли эди. 9-ншы класстан сонъ баска ерлерден де мунда косылдылар. Оларды бек йылы хош алдылар класста, буьгуьнлерде олардынъ тек эки йыл бу класста окыганы да мутылган. 10-ншы класста окып турган заманда, профильли куьплер ашылды – тарих, обществоведение, английс тили, химия эм биология сабаклары терен окылып басландылар. Сога коьре болар, мектебти биткенде, класста 5 медалистлер (3 алтын эм 2 куьмис), эки тек беслерге биткен окувшылар бар эди. Бу бек йогары сырагылар эди. Окувшылар савлайроссиялык, республикалык, район бойынша озгарылатаган конкурсларда, олимпиадаларда катнасатаган эдилер. М.Шандавова, Е.Агаспарова, З.Ярлыкапова, С.Семин эм сондай баскалар классты, мектебти туьрли ерлерде тийислисинше коьрсететаган эдилер. Алтын Даутовнадынъ олардынъ аьр бирисин аты ман айтпага суьетаганын сездим – А.Саитов, З.Кокоева, А.Аджимурзаева.
Аьлиги заманда олардынъ кайбирисининъ оьз аьеллери бар.
– Меним коьнъилимди окувшыларым оьз уьстинликлери мен коьтередилер. Оьз йолларын таптылар, врачлар бар класста – З.Кокоева Сургут каласында врач-косметолог болып ислейди, А.Сеитов бизим больницада врач куллыгын этеди. Полицияда 5 аьдем ислейдилер – ерли РОВД-да кадрлар боьлигининъ тамада куллыкшысы З.Ярлыкапова, ПДН куллыкшысы А.Рахмедов, ГИБДД куллыкшысы Р.Дильманбетов, уголовлык излев боьлигининъ оперуполномоченныйы А.Суюндиков, Э.Бекбулатов Махачкалада УСБ-да ислейди. А.Бекмуратов Ногай районынынъ «Россети Северный Кавказ» организациясын етекшилейди, Мурат Ваисов – фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблининъ етекшиси, С.Джумакаева Ногай патшалык драмалык театрында куллык этеди. Баьрисин де айтпага бек суьемен, олар Москва, Сургут калаларында ислейдилер, ис орынларында уьстинликлерге етиседилер. Ильяс Абидов оьз мырадына етти, ол йырма йылдан мен ким болаякпан деген ойын язганын окыдык кешликте. Ильяс язады: «Мен аптекалар бизнесининъ иеси болаякпан». Сол мырады буьгуьнлерде толып туры, бир неше аптекалары бар районда. Бизде, оны ман косылып, уьш аптекаларшылар бар деп айтпага боламыз ؘ– А.Суюндиков эм А.Сеитов. М.Хузасаитова Чарода районында орыс тили эм адабиаты бойынша окытувшы болып ислейди. Класс пан байланысты А.Юмартов та уьзбейди, баслапкы классларда бирге окыганлар, аьли де ол аьр заманда класс пан бирге, – деп эсине алады окувшыларын А.Агаспарова.
Окытувшы олардынъ уьстинликлерине суьйинеди, окувшылары да мутпайдылар оны, Окытувшы куьнинде, каерде болса да, Алтын Даутовнага ярасык гуьл байламын тапшырадылар. Окытувшыга сол тувылма энъ де уьйкен савга – окувшыларынынъ суьйими, олардынъ разылыгы. Алтын Даутовна уьйкен разылыгын билдиреди классына, онынъ айтувы ман, сондай кешликлерде окытувшы оьз исининъ сырагыларын коьреди, ол окувшылары ман бирге барады аьлиги яшавдынъ йоллары ман, тагы да бир кере сол наьсипли, кайгысыз балалыкка кайтады.
Буьгуьнлерде 2003-нши йыл мектебти битирген окувшылардынъ балалары тувган мектебте окыйдылар, оларга Кудай баьри йолларды да ашсын деп ата-аналары ман бирге биз де тилек этемиз.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: 2003-нши йылдынъ выпускниклери класс етекшиси мен.