Бир кесек ятлавлары баспаланган

Элимиздинъ бас каласы Москвада шыгатаган аьр юмалык «Литературная Россия» газетасы 16-ншы ноябрьдеги номеринде «Многоликая муза России» деп аталган рубрикасы астында белгили ногай шаири, Дагестан халк поэти Анварбек Култаевтинъ орыс тилине коьширилген бир неше ятлавларын баспалаган. Сонда шаирдинъ кыска биографиясы эм суьврети де ерлестирилген. Бу бетте А.Култаевтинъ «Анамнынъ коллары», «Меним йолларым» деп аталган балладаларынынъ уьзиклери эм «Эгер айтса меним халкым» деген ятлавлары киргистилгенлер. Соларды орыс тилине белгили астрахань шаири Дина Немировская коьширген.
Савлайроссиялык орталык адабиат газетасында шаирдинъ асарларынынъ баспаланувы ногай поэзиясына уьйкен маьне берилуьвин шайытлайды.
М.Юнусов.