Бир куьнлик аьрекет тувыл

Янъыларда Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микиров энъ де ийги окытувшыларга Россия Федерациясынынъ ярыкландырув министерствосынынъ савгаларын тапшырды.

Сондай ийги оьзгериске багысланган йолыгыс ерли администрациясынынъ меканында болып озды, соны Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микиров оьзи ашты эм юритти.
Бу куьн онынъ колыннан «Россия Федерациясынынъ ярыкландырувынынъ эм тербиялавынынъ сыйлы куллыкшысы» деген коькирек белгиси мен Кизляр районынынъ билимлендируьв учреждениелерининъ куллыкшылары: Наталья Байсунгурова, Лидия Бунеева, Хадижат Исмаилова, Елена Кленкова, Калимат Кулова, Ашура Курбанова, Эльмира Махмудова, Любовь Наумочкина эм Людмила Червякова савгаларды алдылар. Солай ок, бу куьн Россия Федерациясынынъ Ярыкландырув министерствосынынъ Сый грамотасы ман Ирина Свинцова савгаланды.
Сондай сыйлы савгаларды тапшыра келип, Аким Микиров окытувшыларга сондай ийги исти бардыратаганлары уьшин оьз разылыгын билдирди, тыныш болмаган ис аьрекетлеринде шыдамлыкты, акыллы балаларды йорап кетти.
– Сизге бу патшалык савгалар тынышы ман келмегенлер, соларды алар уьшин сиз уьйкен йолды оьткенсинъиз, аьр бир окувшы-балага тек билимди берип калмай, оьз янынъыздынъ кесегин савгалагасыз. Сизинъ кеспилик уьстинлигинъиз – сиз оьсип келеяткан несилдинъ тербиясына эм уьйретуьвине салган куьшинъизден себепли болады, – деди Аким Микиров.
Йолыгыс эстеликке суьвретке туьсуьв мен тамамланды.