Борышларын йигитлерше толтырадылар

Кайбиримиздинъ байлыгымыз – ден савлык. Дени сав аьдемнинъ коьнъили де коьтеринъки болады, иси де шугыл юреди. Авырыган аьдемге тоьгерек як туьрли туьслерин йойып, бир куьнъирт болып коьринеди, баьри кызыксынувлар бирден йокка эсап болып каладылар. Аьлиги заманларда элимизде, республикамызда, районымызда болып турган аьллер кашан да, бизди тынышсызландырмай, ойландырмай болмайды. Яман мараздынъ атын да айтпага суьймейсинъ, ама атын айтув тувыл, сол мараз бан мага авырымага да туьсти. Авырув айлак кыйынлы оьтсе де, кыйналганым артта калды, аьлиги заманда баслап Кудайыма, сонъ мени эмлеген медициналык куллыкшыларына, юзимди сыйпап, уьйкен савбол айтаман.

Мен балалар боьлигинде орынласкан госпитальге туьстим. Уьйде олтырып, больницада баьленкеш аьдем ятыр деп эситкенде, коркынышлы болатаган эди, бир-бир заманларда оьзимди кайдай ойлар ман да парахатландыратаган эдим, белки, сол мараз бизден армаган кетер, белки, мен авырмассым деп. Болса да, сол сынавды мага да оьтпеге туьсти.
Меним хабарым буьгуьн оьзимнинъ авырганым акында тувыл эди, ама басын айтпаса, ызын анъламага кыйынлы болады. Меним хабарым буьгуьн йигитлик акында. Сол йигитликти куьн сайын бизим медицина куллыкшыларымыз коьрсетедилер. Сол йигитликке мен оьзим де шайыт болдым. Олар этетаган куьндегилик иси алдында басымды иемен.

Аьлиги заманда бир неше госпитальлер ислеп турады Ногай район больницасында, олардынъ аьрекетин уйгынлавда больницамыздынъ бас врачы Фаризат Янибек кызы Межитовадынъ эткен иси уьйкен деп айтпага боламыз. Мен ойлайман, бу ерде биз госпитальлерди етекшилейтаган врачлардынъ да белсен, бажарымлы ислевин де белгилемеге керекпиз, олардынъ кайбириси берилген борышларын толысынша толтырып, ислеп келеятырлар деген соьзимде бир янъылыс та болмас.

Динара Ханбий кызы Аккишиева Ногай район больницасынынъ терапия боьлигин 2011-нши йылдан алып етекшилейди. Ол 1998-нши йыл Дагестан патшалык медициналык академиясынынъ «лечебный» факультетин битирген, сол ок окув ошагында «терапия» кесписи бойынша интернатурасын оьткен. 1999-2011-нши йыллар Терекли-Мектеб авылында Ногай ЦРБ поликлиникасында участковый терапевт болып ислеген, сонъ терапия боьлигин етекшилеген. 2020-ншы йылдынъ курал айынынъ 6-ншы куьниннен алып Динара Ханбий кызы коронавируслы инфекция ман авырыганларды эмлейтаган госпитальди басшылайды. Госпиталь куьн узагында оннан артык авырувлыларды алган заманлар да болды. Аьр бир авырувлыга айырым каралады, неге десе мараз бир болса да, аьдемлер туьрлише маразды оьтедилер. Аьр бир медсестра, аьр бир санитарка оьз куллыгын яваплылык пан толтырганына биз, авырувлылар, шайыт болдык. Медсестралар кабат-кабат кийимлери мен бу исси куьнлерде тек юруьв тувыл, ийне саладылар, бизим аьр биримиздинъ эт кызувын, кан кысымын тергейдилер. Оннан баскалай, сол баьри заттан да маьнели деп эсиме келеди, бизге йылы каравын, ийги соьзин эм этип бередилер. Динара Ханбий кызын карап турамыз, ол куьн сайын баьри палаталарды да айланып шыгады, бизди карайды, соравларымызга явап береди, онынъ бизге айтатаган «баьри зат та аьруьв болар» деген соьзлери бизим янымызга баьри дарманлардан да куьшли эм болатаган эди.

Мен эм мени мен бирге палатада, савлай госпитальде яткан авырувлылардынъ атыннан разылыгымды билдирмеге суьемен госпиталь врачы Динара Ханбий кызы Аккишиевага, медсестралар Фатима Батыровага, Айгуль Абдулнасовага, Кадрия Машавовага, Зульфия Зункарнаевага, киши медициналык персоналынынъ куллыкшылары Фаина Озганбаевага, Зухра Абдулбариевага, Мадина Отеповага, Нурсият Ябагиевага, Гульмира Заракаевага, ас тасыйтаган Апузар Зункарнаевага билдиремиз. Олар этетаган куллыклары баьтирликке тенъ экенине шекленмеймиз.

– Бизим баьримизге де бу мараз сынав болды. Биревлер мундай аьллерде ислеп болмаягын билдирдилер, оларга да бир айып та йок. Госпитальде ислейтаганлар туьрли боьликлерде куллык этетаган эдилер. Кашан да, кыйын, болса да кызлар борышларын толтырадылар. Авырувлылар да маразды туьрлише оьтедилер, сога коьре аьр бирисин айырым карамага шалысамыз, – деп хабарлайды Динара Ханбий кызы.

Медицина тармагында ислейтаган инсанлар савлай дуныяда маьнели кеспилердинъ бирисин сайлаганлар. Биз савлай яшав бойынша авырыганда ак халатлы врачларга барамыз. Акыллы аьдемлердинъ бириси айткан: «Авырувлыга языгы ийиген врач ийги этип эмлейди, сол язык ийиген сезимди сезген авырувлы тез ийги болады». Мен суьйиниш пен мага сондай медицина куллыкшылары авырыганда карсы келди деп айтаман.

Мен ак юректен баьри медицина куллыкшыларын кеспи байрамы ман кутлайман, берк ден савлык, аьел наьсип эм исинде бийикликлер эм уьстинликлер йорайман.
Мен ойлайман, аьлиги заманда биз яман маразды енъдик деп айтпага боламыз. Сол да Ногай район етекшилевининъ, райбольница етекшисининъ, баьри специалистлерининъ дурыс эм ийги уйгынланган исининъ аркасы ман болган. Бирев де авырымасын деген тилек тилеп, баьримиз де бирге болайык.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: балалар боьлик госпитальдинъ медициналык куллыкшылары.