Бузда атын айттырады

Буьгуьнги хабарымыз – Икон-Халк авылыннан Ахмед Кельдимуратович эм Людмила Кематовна Баисовлардынъ аьели акында. Олар аьелде эки балады тербиялайдылар. Тунъгышлары Авваль эм Малик. Аьелдинъ басы Ахмед Кельдимуратович полициядынъ подполковниги. Ханты-Мансийск автономиясынынъ ЮГРА бойынша Росгвардиядынъ административлик законодательствосын толтырув боьлигининъ етекшиси болып куллык этеди. Онынъ ян косагы Людмила Кематовна ХМАО ЮГРА Правительствосында яваплы ис орынында каьрлейди.

Айтпага, Ахмед Баисов тувган Икон-Халк авылынынъ данъклы «Шаьбден» деген командасынынъ ветераны болады. Ол ойнаган йыллар ишинде команда республикамыз бойынша чемпион атына тийисли болып келген. Ызгы йылларда ол оьз аьели мен Ханты-Мансийск каласында аьрекет этип келеди. Коьп йыллар бойы намыслы куллыгы уьшин патшалыгымыздынъ коьплеген бийик савгаларына тийисли болган. Айтпага, Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путиннинъ Указы бойынша «Йигитлик уьшин», «Ямагатшылык йорыкты саклав уьшин» деген медальлери мен эм «За заслуги перед Отечеством» деген экинши дережели ордени мен савгаланган. Ян косагы Людмила да каныгыслы иси уьшин ХМАО ЮГРА губернаторынынъ Сый грамоталары ман белгиленген.
Энди хабарымызды онынъ увылы Авваль акында бардырайык. Ахмедтинъ увылы Авваль аьли де манълайы катпаган доьрт ясындагы бала заманда конекларга минген эм уьйкен хоккей йолын баслаган. Ол яслайын атасындай болып, спорт йолын сайлаган. Онынъ баславларын атасы Ахмед, анасы Людмила эм баьри кардашлары да хош коьредилер. Аввальдинъ спортка ымтылысын коьрип, атасы оны хоккей школасына уьйретпеге береди. Атасы ман анасы эр баладынъ бузда сондай йогары етимислерди таппага болаягы акында ойланмаганлар. Йылдан-йылга Аввальдинъ усталыгы оьсип барды.
– Быйылдынъ кырк кийик айында Аввальди «Мамонты ЮГРы» деген яс-явка хоккей лигасына (МХЛ-га) алдылар. Онда 21 ясына дейим хоккей ойнавшылар киредилер. Улымыз буьгуьнлерде он алты ясында. Ол лигада энъ де яс ойнавшы болады. Онынъ етимислерине карап, биз де бек суьйинемиз, – деп боьлиседи Аввальдинъ атасы Ахмед Баисов.
Боьтен де биринши енъуьвлер оны келеектеги янъы йогары бийиклевлерге даьвлендирдилер. Авваль буьгуьнлерде Ханты-Мансийск каласындагы 1-нши номерли гимназиядынъ 10-ншы классында окыйды, спорт устасына кандидат болады.
2009-ншы, 2010-ншы, 2011-ншы йылларда Ханты-Мансийск автоном округынынъ чемпионы болган. 2009-ншы йылдан алып «Югра-2004» деген командасынынъ энъ де ийги бомбардири болады. Тагы да бир затты оьктемлик пен айткымыз келеди, Авваль Баисов 2004-нши йылда тувган Россиядынъ ТОП-ойнавшыларынынъ санына кирген.
2015-нши йылда Авваль ойнайтаган «Югра-2004» деген командасы Европадынъ уллы халклар ара турнирлерининъ бирисинде етимисли катнасып, элимиздинъ атын йогары сый ман айттырган. Сол ок йыл спортка аваслыгы болган яс Москва каласында Канададынъ хоккей академиясын туьзуьвшиси эм етекшиси Дэниэл Бохнердинъ уьйретуьв программасына бармага тийисли болган.
Урал федераллык округынынъ йыйылыс командасынынъ сырасында «Азиядынъ балалары-2019» деп аталып Сахалинде оьткен халклар ара ойынларда енъген эм алтын медалине тийисли болган. Сол ок йылдынъ кырк кийик айында «ЮХЛ Югра» деген командасынынъ сырасына коьшкен. Буьгуьнлерде командадынъ энъ ийги бомбардири деп саналады.
– Хоккей меним энъ суьйген спорт ойыным болады. Ол бурыннан алып спорттынъ сыйлы кеби. Кишкейден алып хоккей мен каьр шегип келеятырман. Ол бузда каныгыслы куьрес бардыратаган бек аьлемет спорт туьрлиси болады. Келеекте де йогары бийиклевлерге етисип бармага уьмитленемен, – дейди Авваль Баисов.
Аввальдинъ иниси Малик Ханты-Мансийк каласынынъ 1-нши номерли гимназиясында 7-нши класста окыйды. Ол да агасы Аввальдей болып, кишкейден алып спорт пан оьседи. Малик алты ясында спорттынъ каратэ кеби мен каьрлеп баслаган эм бир кесек етимислерге етискен. Ызгы заманларда каладынъ «Быстрые кеды» деген команда сырасында футбол ойнайды. Белки, келеекте Малик те агасына усап, сав элимизге эм дуныяга айтылган спорт аьрекетшиси болар.
Авваль Баисов «2019-ншы йылдынъ спорт элитасы» сынавында «Ханты-Мансийск кала бойынша спорттынъ алтын запасы» деген номинацияда лауреат болган эм баргыга тийисли этилген. Келеекте спортка уьйкен суьйими болган яс ЮГРА-дынъ патшалык университетининъ спорт боьлигине туьспеге мырат этеди. Биз Авваль Баисовты сайлаган спорт кебинде етискен уьстинликлери мен кутлай келип, алдыда ога Олимпиада ойынларында да катнасып енъгенин сагынамыз.
А. Найманов.
Суьвретте: хоккей ойнавшысы Авваль Баисов.