Буьгуьн олар йигитлер

Буьгуьнги кыйын аьллерде баьри медицина куллыкшылары оьзлерининъ яшавларын сынавга салып, авырыган аьдемлерге коьмек этедилер. Бу исси куьнлерде врачларга, медсестраларга эм киши медицина куллыкшыларына калын коршалав кийимин кийип сав куьн узагына ислемеге туьседи. Оларды биз баьтирлер мен тенъ этемиз, неге десе халктынъ савлыгы уьшин савлай дуныядынъ медицина куллыкшылары оьз яшавларын аямай, ис аьрекетин бардырадылар.

Фаризат Боранова медицина тармагында 20 йылдан бери ислейди. Ак ниетли, савлык саклавга каратылган исин ол бек суьеди. Уьйкен болганда байырлаяк кесписи мен Фаризаттынъ кишкей заманнан алып мыратлары, ойлары эм ойынлары байланыслы болган.

Фаризат Уллубиевна Нариман авылында тувган, сол авылдынъ мектебинде билим де алган. Онынъ анасы Улимет Оразгуловна Балкаева (яткан ери ярык болсын) авылда айтылган окытувшыларынынъ бириси эди. Ол бир неше несил балаларын окып, язып уьйреткен, ясуьйкенди сыйлавдынъ негизин балалардынъ юрегине кондырган. Окытувшыдынъ кызына оьзек те, окувда болсын, исинде болсын оьзин нызамлы юритуьвде уьлги болмага керекли болган.

Суьйген кесписин байырлар ниетте, Фаризат Балкаева Кизляр каласындагы медицина училищесине окымага туьседи. Медучилищеде студент кыз ийгилер сырасында болган. Мунда окыятып, ол Рустам Боранов пан аьел курган. «Йогары окув ошагында окувымды бардырмага суьйген эдим, ама аьелимнен узак ерде болгым келмеди. Окытувшыларым эримди училищеге шакырып оьз маслагат соьзин де айттылар: «Фаризат аьли де билимин оьстирсин, медицина институтында окысын, онынъ куьши де, талабы да бар. Эрим де макул болды, ама оьзим баска ойга келдим», – деген эскеруьвлери мен Фаризат Боранова бу куьнлерде боьлиседи.

Оьз ис аьрекетин яс кыскаяклы «Ногайская ЦРБ-да» лабораторияда баслаган. Мунда эки йыл ислегеннен сонъ, ол туберкулез кабинетине медсестра болып коьшириледи. Ис йолдаслары ман бирге Фаризат Боранова туберкулез маразлы аьдемлердинъ аьелиндеги балалардынъ савлыгын тергейдилер, прививкалар этедилер, тийисли болганларды эсапка да аладылар. Бу куьнлерде савлай куьшлер коронавируслы юкпалы авырув ман куьреске каратылган. Фаризат Уллубиевна баьри медицина куллыкшыларындай болып оьз уьлисин косады. Медсестра уьй-уьйге кирип, аьдемлердинъ ден савлыгын тергейди, баска регионлардан келген аьдемлердинъ барын сорайды.

«Мен бу янъы юкпалы маразлыларды эмлегенлер сырасында тувыл, ама бу куьнлерде авырув ман куьрескен ис йолдасларымды коьремен эм олардынъ этетаган иси уьшин алдында шоькпеге керек деп ойлайман», –дейди Фаризат Уллубиевна.

Фаризат эри Рустам ман бирге 4 бала оьстиргенлер, бир увыл эм уьш кыз. Анасынынъ йолын сайлаган Земфира, ол Кисловодск каласындагы медицина училищесинде окыган. Уьшинши кызы Бриллиант врач болмага мырат этеди. Оьзининъ доьрт баласыннан оьзге, кыскаяклы аданасынынъ увыллары Рашид пен Уллубийге де оьзи ана эм абай болды. Бакты бирде каты болады, оны енъил этер уьшин Кудай яны авырыган ювык аьдемлер береди. Соьйтип эки кедеди Фаризат эм тетелери Улимет бирге аьдуьвлеп оьстирдилер, ата-анасы йок экенин сездирмеске шалыстылар.

12-нши майда орта медициналык куллыкшыларынынъ куьни белгиленди. Бу тыныш болмаган заманында биз оларга ден савлык йораймыз. Тез арада авырувды енъип, аьдетли иске коьшкенлерин куьтемиз.

Н.Кожаева.
Суьвретте: Ф.Боранова.