Бу ис кагытта калмас деген сеним бар

Дагестан Республикасында сырткавказ республикалары арасында бириншилерден болып согыс аьрекетининъ катнасувшыларынынъ эм олардынъ аьеллерин социаллык яктан колтыклав орталыгы туьзилеек.
Сонынъ акында оьз ойын республикалык «Шоьл тавысы» газетасынынъ редакциясынынъ политика эм авыл хозяйство боьлигининъ редакторы Магомет-Али Ханов айтады.
– Сондай ой Россия Президенти Владимир Путиннинъ янъыларда РФ Федераллык Йыйынына каратылган Язбасында айтылды, эм Дагестан етекшилери соны бириншилерден болып, колтыклап туры. Мен сол заманда да эм аьли де бу ой-ниет пен эм соны республика властининъ оьр органлары аьрекетли кепте хош коьргени мен макул, неге десе буьгуьнлерде Дагестанда оьз ислерин, куллыгын, аьелин калдырып, элимизди фашистлерден йигитлерше коршалайтаган СВО катнасувшылары аз тувыл. Олардынъ аьеллерине аьлиги енъил тувыл заманларда этилинген социаллык ярдамы сол ясларга бек ийги ян коьмеги болады.
Бу Орталык солай ок Афганистанда, Венгрияда эм Шешен Республикасында болып оьткен согыс ислеринде ортакшылык эткенлерге де ярдамын береек. Тувган Эли алдында эр борышын толтырган аьскершилер де аьлиги заманларда патшалык ягыннан эс беруьвге тийисли деп санайман.
Соны ман бирге Орталык толтырувшы власть, ерли самоуправление органларынынъ аьрекетин тергеек, ямагат, коммерциялык тувыл эм саваплык организациялары ман да байланыс тутаяк. Сонынъ уьшин бу керекли куллык кагытта ятып калмас, ол планда белгиленген йорыгы ман яшавга шыгарылар деген сенимлик бар, – деген Магомет-Али Ханов.