Бу куьнлерде Эл кызыксынувын уныкларымыз яклайдылар

Янъыларда РФ президентининъ Администрациясында В.Васильевтинъ етекшилиги астында федераллык миллет-маданият автономияларынынъ етекшилери мен озган Россия халкларынынъ Ассамблеясынынъ кенъеси оьтти. Мунда Россия ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ – Ямагат Организациясынынъ Оьр Советининъ председатели Валерий Казаков Россия ногайларынынъ атыннан шыгып соьйледи. Онынъ шыгып соьйлеви федераллык телеканалда Владимир Соловьев бир инсан Курманакаевтинъ Европарламентте провокационлык ислери акында билдируьвине багысланган эди.


«Сыйлы, Владимир Абдуалиевич, сыйлы ис йолдаслар! Бизге, Россия ногайларынынъ ФНКА агзаларына Россия халкларынынъ Ассамблеясы Ортакроссиялык ямагат патшалык организациясынынъ агзалык аьли келисли. Уьстимиздеги йылдынъ 1-нши февралинде Россия 1 телеканалынынъ тувра эфиринде «Владимир Соловьев пан кешлик» деген телеберуьвди карап, баска ногайлардай болып, уйкымды йойыттым. Сол телеберуьвде инсан Анвар Курманакаев эткен терислик акында айтылды. Ол тек бир ногай ямагат организациясынынъ сырасында болмаганыннан оьзгелей, оны сол организацияларынынъ бирисинде де билмейдилер. Ол аз деп, Курманакаев Россияда яшамайды. Ама, оьзин ногай деп атаган «патриотты, ямагат аьрекетшисин» сав дуныяга, оннан да яманы бизим савлай Россияга белгили эттилер. Белки, телеберуьв катнасувшылары билмеген боларлар, Курманакаев Европарламенттинъ шабашында Россия ногайларынынъ ямагат организациясынынъ атыннан катнаспайтаганын, яде билгенлер, бизге ол белгисиз. Владимир Соловьев телеэфирде савлай ногай миллет ямагат организацияларынынъ Курманакаевтинъ шыгып соьйлеви мен разы болмавын айтса экен.
Официаллык кепте билдиремен, мен ногай эсабында, Валерий Казаков, 1968-нши йылдынъ 20-ншы августыннан алып оьз халкым, уллы коьпмиллетли ярасык элим уьшин аьрекет этемен. Сол куьн Германияда совет аьскерлерининъ куьби – ГСВВ бизим аьскер Чехословакияда 4 саьат ишинде НАТО-дынъ калдыкларын муьйиске кысканлар.
Бу куьнлерде болса, бизим патшалыгымыздынъ кызыксынувларын яклав исимизди увылларымыз эм уныкларымыз яклайдылар. Владимир Соловьев меним йиеним мен бирге согыс спецоперация озып турган ерде туьскен суьвретти коьрсетпеге боламан.
Меним Элим – ол баьримизге де ортак анамыз Россия. Меним анамды кардаш-тувганлар Рабият деп атайдылар, авылдаслар – Рая дейдилер. Соны ман, онынъ маьнелиги туьрленмейди, кайтип айтса да, ол меним анам болып калады, Тувган Ер де солай. Баслап оны Алтын Орда деп айтканлар, сонъ Ногай Орда, оннан сонъ Россия империясы, сонъ СССР, аьли – Россия Федерациясы. Россия ногайлар уьшин Тувган Эли болмай кояр ма? Ондай курманакаевщина бизге кереги йок. Ногайлар Россиядынъ баьри халклары ман бирге оьзлерининъ миллет маданиятын, халкын, Элин саклав йолында турадылар.
Официаллык кепте билдиремен, ногайлар Россия Федерациясында баьри конституционлык ыхтыярлар ман пайдаланадылар, – деди Валерий Казаков.
Н.Кожаева.
Суьвретте: В.Казаков.