Быйыл кулланувга берилеек

Дагестан Республикасынынъ курылыс, архитектура эм ЖКХ министри Артур Сулейманов регион етекшиси Сергей Меликовтынъ эм Россиядынъ ярыкландырув министрининъ орынбасары Андрей Николаевтинъ басшылыгы астында оьткен кенъес барысында быйыл Дагестан еринде 40 республикалык мектеблкр эм 11 балалар бавлары кулланувга берилееги акында билдирди. Оннан баскалай, 2023-нши йылда «Демография» эм «Билимлендируьв» миллет проектлери бойынша 65 билимлендируьв объектлердинъ проеклери туьзилип, курылысы бардырылмага каралады. Солардынъ ишинде: 22778 орынларга эсапланган – 54 мектеблер эм 1550 орынларга эсапланган – 11 балалар бавлары.