Быйыл яшавга шыгарылмага каралады

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков янъыларда билдиргенлей, быйыл Ногай районы еринде республикалык программалары эм приоритетли проектлери бойынша бир кесек ислер яшавга шыгарылмага каралады.

Дагестан Республикасынынъ «2018-2020-ншы йылларда Дагестан Республикасында аьлиги замандагы кала аьллерин туьзуьв» деп аталган патшалык программасы, «2019-2024-нши йылларда Дагестан Республикасында онъайлы кала аьллерин кеплендируьв» деген федераллык проекти эм «2019-2020-ншы йылларда Дагестан Республикасынынъ «Ногайский район» муниципаллык районында аьлиги замандагы кала аьллерин туьзуьв» деген муниципаллык программасы бойынша Терекли-Мектеб эм Орта-Тоьбе авыллардынъ ямагат ерлерин (район орталыгынынъ Ф.Капельгородский атындагы паркын эм Орта-Тоьбединъ орталык паркын) коьрклендируьв ислери планга киргистилген.

Соны ман бирге 2020-ншы йылда «Меним Дагестаным – меним йолларым» деген республикалык приоритетли проекти эм «Ногайский район» муниципаллык районынынъ ерли маьнелиги болган ортак аьлде кулланылатаган коьлик йолларын ярастырув» деген муниципаллык программасын яшавга шыгарув ниет пен район орталыгынынъ Г.Аджигельдиев, С.Орджоникидзе, М.Отаров атындагы эм Аталык согысы орамларынынъ йолларына асфальт тоьселмеге каралады.

Уьстимиздеги йылда «Таза сув» деп аталган республикалык приоритетли проектин яшавга шыгарув мырат пан Карагас, Орта-Тоьбе эм Эдиге авылларында бирер артезианнан казув ислери белгиленген.