«Вадим Трепавловтынъ уьлиси Аталыгымыз уьшин бек уьйкен»

Быйылдынъ 31-нши мартында айтылган россия аьлими, тарих илмилерининъ докторы Вадим Винцерович Трепавловтынъ топырак болувы ман байланыста элимизде коьп белгили аьдемлер оьзлерининъ кайгырув соьзлерин айтадылар. Соьйтип, Россия Федерациясынынъ мусылманларынынъ дин управлениесининъ председатели, Муфтий шейх Равиль Гайнутдин аьлим акында оьз кайгырувын билдирген.

«Россия Федерациясынынъ мусылманларынынъ дин управлениесининъ эм оьзимнинъ атымнан айтувлы тарихши, тюрколог, РАН агза-корреспонденти, тарих илмилерининъ докторы Вадим Винцерович Трепавловтынъ дуныядан таювы ман байланыста каты кайгырувымды билдиремен.
Савлайы дуныя илмисинде Алтын Орда патшалыгын алдышы тергевшилердинъ бириси болып Вадим Винцеровичтинъ Алтын Орда тергевлерин оьрлентуьвге коскан уьлиси салдарлы эм ол бизим Аталыгымыз уьшин маьнелиги айлак та уьйкен болып саналатаган бу тарих-политикалык феномен акында аьлемет пайдалы билимлерди йыйыстырган.
Онынъ кардаш-тувган- ларынынъ, ис йолдасларынынъ, тенъ-досларынынъ эм коьп санлы окувшыларынынъ сондай каты йойымынынъ авырлыгын боьлисемен эм Алла-Тааладан баьрине де шыдамлык эм берклик тилеймен.
Вадим Винцеровичтинъ яткан ери ярык болсын, яны тынышлык тапсын!»
Р.Гайнутдин, муфтий, РФ мусылманларынынъ дин управлениесининъ председатели.