Вайымсызлыктынъ ызы – каза

Ногай районымыздынъ сыйлы яшавшылары, йылдынъ сувык шакларынынъ басланувы ман, уьйлерди йылытув алатлар ягылып басланады, солардынъ бир нешевлери яшав оьмирге кавыфлык тувдырган ерлер де боладылар. Дагестан Республикасы бойынша йылытув алатларды тийисли аьлде кулланмав ман, кавыфсызлыкты тутув шараларга бойсынмав ман байланыслы болып, угарлы газ бан увланган аьдемлер саны коьп болады.

Ызгы заманларда республикамыз бойынша угарлы газ бан увланып, яшав оьмири уьзилгенлер де бар. Айтпага, уьстимиздеги йылдынъ казан айынынъ ишинде республикамыз бойынша йылытув алатлардынъ тийисли йорыклар ман кулланылмаганыннан себепли алты казалы аьллери белгиленген. Сол аьллердинъ уьшевинде пешлердинъ ярамаганыннан уьш аьдем оьлген, бес аьдем угарлы газ бан увланганлар, бир аьдем куьйген.
Республикамыздынъ бас каласы Махачкалада Финиковая орамынынъ 59-ншы номерли уьйинде 2020-ншы йылдынъ казан айынынъ 22-нши куьнинде газ пешининъ туьтин шыгатаган трубасынынъ ярамавлыгыннан угарлы увланув болып, уьш аьдемнинъ оьмири уьзилген.
Сувык куьнлердинъ басланувы ман электрический тармакларында да етиспевликлер болганнан себепли, сегиз уьйде от туьспеге караган эм сол уьйлердинъ иелерине материаллык зыян келтирилген. Баьри ерлерде де аьдемлер оьзлери куьнали боладылар. Олар уьйлерди йылытатаган пешлерди, сувык куьнлер басланганша, тийисли аьллерге аькелмейдилер. Сондай вайымсызлык казаларга да аькеледи.
Биз йогарыда келтирген казалар бир неше аьдемнинъ оьмирининъ уьзилуьвине себеплик эткен, соны ман байланыста, сондай кыйынлы аьллерге калмас уьшин, Ногай ра- йоны бойынша Россия МВД боьлиги, йылытув алатлар ман пайдаланувда, тийисли шараларды тутпага тилек салады. Йылытув алатларды ислетеектен алдын специалистти шакырып, маслагатласпага керек.
Н.Каракаев
Ногай районы бойынша МВД боьлигининъ етекшиси полиция подполковниги.