Ветеранлар буьгуьн де элимизди коршаламага аьзир

Бу эстеликли куьн тувган элимиздинъ япсары кырында оьз эр борышын толтырган аьскерши-интернационалистлердинъ сыйына токтастырылган. Сондай аьскерши-интернационалистлер деп Афганистан согысында катнаскан аьдемлер саналады, олардынъ сырасында Дагестаннынъ, сонынъ санында Ногай районынынъ гражданлары да бар. Муннан 34 йыл артта, 1989-ншы йылдынъ 15-нши февралинде, Афганистаннан совет аьскершилерининъ куьплерин шыгарув иси басланган. Соны ман байланыста сав элимизде, республикамызда эм районымызда эстеликли шаралар оьтедилер.

Быйыл да сондай эскеруьв митинги Терекли-Мектеб авылдынъ паркы ишиндеги эстелик белгиси янында оьтти.
– Афганистан согысынынъ ветеранлары буьгуьн де элимизди коршаламага аьзир турадылар. Сога янъыларда ветеран Даниял Ильясовтынъ специальли согыс операциясында оьз ыхтыяры ман катнасувы – яркын шайыт, – деп белгиледи Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов. Ол Д. Ильясовтынъ эрлиги эм элине алаллыгы – ол Аталыкка куллык этуьвдинъ энъ йогары белгиси болувын билдирди. Ногай район администрациясынынъ аькимбасы атыннан Б.Ярлыкапов Афганистан согысынынъ ветеранларына ден савлык, эмишлик, наьсип эм уьстинлик йорады.
Эстеликли митингте Ногай район Депутатлар йыйынынынъ председатели Рустам Байманбетов, район Савытлы куьшлер, ис эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, Афганистан согысынынъ район ветеранлар советининъ председатели Сталинбек Култаев, аьскерши-интернационалист эм СВО-да оьз эрки мен катнасувшы Даниял Ильясов шыгып соьйледилер.
Шарадынъ катнасувшылары арамыз- дан тайган аьскерши-интернационалист- лерди эскердилер эм эстелик белгисине шешекейлер салдылар.