Владимир Васильев журналистлер мен йолыгыскан

Оьткен юма Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильев федераллык, республикалык эм муниципаллык коьлем информация амалларынынъ журналистлери мен йолыгыс оьткерген. 

Ал деп регион етекшиси баьри шакырылганларды да оьткен Россия баспа куьни мен кутлады. Бу йолыгыгыс акында сонынъ катнасувшысы, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева оьз ойын айтып билдирген.

Онынъ соьзи мен, Дагестан Аькимбасы коьлем информация амалларынынъ куллыгынынъ маьнелиги акында айта келип, бу бек маьнели социаллык институты, маданият кенълигининъ айырылмас кесеги, ямагат ойын кеплендируьвдинъ пайдалы алаты экенин белгилеген.

«Аьлиги замандагы информационлык-коммуникационлык технологиялар заманында бир яктан масс-медиа уьшин окувшылар, каравшылар, Интернет кулланувшылар ман, баска ягыннан власть органларынынъ структуралары ман хабарласув юритуьв уьшин янъы амаллар ашыладылар. Бу куллыкты бизим республикадагы оьзгерислердинъ, ислердинъ катнасувшылары болатаган дагестан журналистлери бажарып болаякларына мен сенемен», – деген Владимир Васильев.

«Биз сизи мен бирге экономикады «тасадан» шыгарув, налог туьсуьвлерди арттырув уьстинде ислегенмиз. Ол зат бизге онлаган йыллар узагына созылган маьселелерди шешип басламага амал берди», – деп белгилеген ДР Аькимбасы.

Сондай маьселелердинъ санында Владимир Васильев яшавшыларды сапатлы таза сув, аьлиги замандагы ийги йоллар, онъайлы кала аьллери эм медициналык, халкты дарманлар ман канагатлав соравларды атады.

«Бу ерде бизге республика яшавшыларынынъ колтыклавы маьнели эм, элбетте, сиз катнаспасанъыз бу куллыкты бажарув тынышлардан тувыл, неге десе айтувлы телекомпанияларынынъ, редакциялардынъ, баспа коьлем информация амалларынынъ, пресс-службаларынынъ куллыкшылары, солардынъ техника исшилерининъ оьзлери де уьйкен маьнели информационлык ис аьрекетин юритедилер. Власть уьшин болып туратаган ислер акында информациядынъ кайтип аьдемлерге барувы, солар ямагатта кайдай ойлар тувдырып кери кайтувы баьри ягыннан да терен ойланган дурыс карарлар кабыл этуьв, оьз аьрекетимизге туьзетуьвлер киргистуьв уьшин бек маьнели», – деп айырым белгилеген регион етекшиси.

Э.Кожаева оьзининъ соьзинде республикалык «Шоьл тавысы» газетасы бетлеринде федераллык миллет программалары, Дагестан

Республикасынынъ «Меним Дагестаным – меним сувым», «Онъайлы кала аьллери», «Меним Дагестаным – меним йолларым» эм сондай баска программалары эм проектлери баьриси акында да иркуьвсиз язылып туратаганын белгилеген.

«Ногай районында болып оьткен ийги оьзгерислерди халк кувнак коьнъили мен йолыккан. Район еринде балалар майданлары, парклар, аллеялар курылган, ызгы эки йыллар ишинде Шумлелик, Орта-Тоьбе авылларына табиат газы еткерилген. Аьли янъы басланып турган йылда тагы да эки, Бораншы ман Куьнбатар авылларын газификациялав ислери кутылмага каралады, автомобиль йоллары ярастырылады. Быйыл солай ок Батыр-Мурза авылында мектеб уьшин янъы меканнынъ курылысы басланады», – деп билдирген оьз ойын Э.Кожаева.