Власть баьри соравларга да эс этпеге тийисли

Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынына каратылган оьзининъ быйылгы Язбасында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов гражданлардынъ ден савлыгын канагатлав, билимлендируьв соравларына бас маьне беруьв, ер фондын пайдалы эм дурыс кепте кулланув, маданиятта яратувшылык баславларды колтыклав, территорияларды коьрклендируьв эм баска туьрли соравлар властьтинъ республикалык эм муниципаллык органларынынъ эс этуьвининъ ортасында турмага тийисли деп белгиледи.
Соны ман байланыста аьлиги заманда бизим районымыздынъ уьш авылларында курылып турган ортакбилимлендируьв мектеблерининъ янъы меканлары, белгиленген йол-ярастырув куллыклары, бир неше авыл ерлерин коьрклендируьв эм, элбетте, муниципаллык ерлерди хайырлы кепте кулланув маьселелерининъ шешилуьви бизим аьлиги яшавымызда оьзине тийисли орынларды табар деп сенемен.
Республика парламентине каратылган Язбасында Сергей Меликов солай ок буьгуьнлерде россия аьскерлери мен юритилип турган СВО согысларында катнасканы уьшин мынъга ювык дагестанлылар орденлер эм медальлер мен савгаланганларына эс этти. Олардынъ санында бизим миллетимиздинъ де онлаган ваькиллери аьскерши-халкымыздынъ данъклы аьдетлерин армаган бардырганы суьйиндирмей болмайды.
Оьз ягымнан Дагестан Аькимбасынынъ Язбасы ман тагы да бир кере танысып эм соны ийги этип шегип карамага керектир деп ойлайман. Оьз ягымнан, бизим республикадынъ гражданини болган сонъ, бу политикалык документтинъ иштелиги эм маьнелиги мен толы кепте макул боламан.
Э.Саитов,
ДР Ногай районынынъ Ямагат палатасынынъ председатели.