В.Путин Указ астына кол басты

Киши юма, 30-ншы март куьнинде, Россия Президенти Владимир Путиннинъ Аьскер сырасында аьскерлик борышты толтырувга ясларды шакырув акында Указ астына кол салынды. Сол документ пен келисте аьскер сырасына быйылгы язлык шакырув 1-нши апрель куьнинде басланып, 15-нши июльге дейим бардырылаяк. Соны ман, аьскер сырасына язлык шакырув кампаниясы быйылдынъ 3,5 айлар узагында оьтеек эм аьскерлик борышын толтырувга 147 мынъ аьдем шакыртылаяк.
– 2023-нши йылдынъ 1-нши апрель – 15-нши июль куьнлеринде аьскерлик куллык этуьвге Россия Федерациясынынъ запаста турмаган эм аьскерлик службасын оьтуьвге шакыртувга тийисли 18 ясыннан 27 ясына дейимги 147 мынъ шакыртпак, – деп айтылады документ текстинде. Белгилейик, 2022-нши йылдынъ куьзги шагында Россиядынъ Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьвге – 120 мынъ, а 2022-нши йылдынъ язлыгында 134,5 мынъ аьдемлер шакыртылган.
– Правительствога, субъектлердинъ толтырувшы власть органларына эм аьскерге шакырув ман каьрлевши комиссияларга аьскерлик службасына шакыртув ман байланыслы шараларды яшавга шыгарувды канагатламак, – деп белгиленеди Указда.
Солай ок Указда аьскерлик борышын толтырув болжалы биткен аьскершилерди, матросларды, сержантларды эм старшиналарды аьскерлик куллыгыннан босатпак деп белгиленген. Правовой акт официаллык аьлде баспаланган сонъ куьшине киреди.
Белгилейик, аьскер сырасына янъы шакыртылган яслар согыс спецоперация оьтетаган ерге эм Россиядынъ янъы регионларына йиберилмеек.