Газетамызга язылув басланды

Дагестанда ногай ти- линде шыгатаган сынъар «Шоьл тавысы» республикалык газетасына 2023-нши йылдынъ биринши ярым йылына язылув иси басланды. Газетага язылув иси «Шоьл тавысы» газетадынъ редакциясында эм почта боьлигинде юритиледи. Бизим газетамыз 90 йылдан артык заман Ногай шоьлининъ яшавшылары ман бирге келеди. Газетамыздынъ бетлеринде халкымыздынъ белгили, зейинли, солай ок тувган ерининъ оьрленуьвине уьлис коскан ясуьйкенлер, келеектеги акында каьр шегеек яслар акында макалалар баспаланадылар. Оьзек те, газетамызда Ногай районда, Дагестан Республикасында эм элимизде болган маьнели оьзгерислерге де эс этилинеди.
Газетага язылув де- кабрь айынынъ 25-нши куьнине дейим юритилинеек.
Бу йыл да, ызгы йыллардагындай болып, бизим газетамызга язылув «Айланай» Ногай патшалык фольклор-этнографиялык ансамблининъ куллыкшыларынынъ енъил колы ман басланды. Оннан сонъ да кеш калмай, бизим редакциядынъ капыларын ашып, газетамызга язылувга келеятырганлар йок тувыл. Йок тувыл десек те, газетага язылув иси иркилмей, артка тартылмай алдыга бара берсе экен.
Бу ийги исти баславшы болганларына, бизим республикада ана тилинде баспаланатаган сынъар газетады, ога язылув исинде биринши болып коьтергишлеви уьшин «Айланай» ансамблининъ куллыкшыларына эм Янъы Уренгой яшавшысы, язувшы Альберт Тамакаевке, Москва каласындагы «Казыят» мусылманлар дин организациясы, СКФО-да Россия мусылманларынынъ дин управлениесининъ председателининъ толы ыхтыярлы ваькили Рашид Акказиевке, аьлим Ахмет Ярлыкаповка оьз разылыгымызды билдиремиз. Соьйтип, савлай ногай халкымызды газетады коьтергишлевге шакырамыз. «Шоьл тавысы» газетасынынъ куллыкшылары ана тилимиздинъ сакланувынынъ, келеек несиллерге халкымыздынъ энъ де уьйкен байлыгы – тилимизди саклав эм оьрлендируьв уьстинде уьйкен куллык юритедилер. Район яшавшылары да ана тилин саклавда оьз уьлисин косканын суьемиз. Ана тилинде баспаланатаган сынъар газетамызды коьтергишлеп, оьз халкынъызга суьйиминъизди коьрсетеегинъизге сенемиз.
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.