Газетамызга язылув уьстинликли тамамланды

Коьп йыллардан бери билдируьвлердинъ булагы болып газета келеятыр. Аьвелгиде телевизорлар, туьрли туьсли журналлар, Интернет тармакларын айтпай да кояйык, болмаган заманларда халк биринши билдируьвлерди, янъылыкларды, дуныяда болган баьри туьрли затларды, кайдай кепли болган болса да, газеталарда баспаланганнан сонъ билетаган эдилер. Солай болганда, газета яшав бияласы деп айтпага да болады, неге десе сонынъ бетлеринде савлай яшав коьрсетилетаган болган. Газетады китап пен тенълестирип болмаймыз, оьзек те, соларды да айырым кеплеп саклайтаган ерлер де бар, айтпага, китапханалар, туьрли архивлер, неге десе газетадынъ бетлеринде куьн йосыгында болатаган билдируьвлер баспаланадылар, солардынъ эскиргеннен сонъ, баасы да болмайды, ама газета бек маьнели органлардынъ бириси болган эм аьли де болаягына шек те йок.

Аьли уьшин, ногай тилимизде, савлай элимиз бойынша алып карасак, эки газета баспаланады – Карашай-Шеркеш Республикасында – «Ногай давысы», Дагестан Республикасында – бизим «Шоьл тавысы» газетамыз. Сол газеталарды колтыклав – аьр бир ногай аьдемнинъ киели борышы.
Газетамыздынъ куллыкшыларынынъ борышы болса, халкымыздынъ тарихин, адабиатын, саниятын, савлай маданиятын язып эм яшав бойынша болып туратаган туьрленислер, янъылыклар акында билдирип турув болады. Сол борышларды намыслы кепте бу йыл токсаныншы йыл толтырып келедилер туьрли йылларда газетамыздынъ редакциясында ис аьрекетин бардырган куллыкшылар. Газетамыздынъ бетлеринде туьрли тармакларда етимислерге етискен куллыкшылар, район орталыгымызда болып кететаган етиспевликлер (тек солар бизим коьп аьдемлеримизге ярамай, газетадынъ сыйын туьсирмеге шалысатаганлар да йолыгадылар) акында макалалар баспаланып турадылар. Соьйтип, газетамыздынъ редакциясынынъ куллыкшылары кыйын салып, баспалайтаган органы коьплердинъ колларына туьссе, бир иркилуьвсиз язылув кампаниясы да оьтсе, бизде куллыгымызды илгери бардырмага коьнъил де болады.
Оьткен йылдынъ ызгы куьнлери, басланган йылдынъ басы бизим «Шоьл тавысы» газетамыздынъ редакциясына онъайлы болды. Уьстимиздеги йылдынъ ярым йылына газетага язылув уьстинликли оьтти. Соны уьстинликли озгарар уьшин бизге оьзлерининъ материаллык ярдамларын эткен Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутаты Мурат Мамаев, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, савлай район учреждениелери, Ногай район ясуьйкенлери, Москва каласында аьрекетин бардыратаган ногай ямагатшылыгы, Сургут каласындагы Ногай яслар союзы, Норильск, Санкт-Петербург, Мурманск, Сахалин, Астрахань, Янъы Уренгой калаларында яшайтаган ердеслеримиз, конъысы Нефтекум, Кизляр, Бабаюрт, Тарумов районларынынъ яшавшылары, биз оларга уьйкен савболсынымызды айтамыз. Биз йогарыда келтирген аьдемлер Дагестан Республикасында баспаланатаган сынъар ногай газетасына язылып, тилимиздинъ сакланувына оьзлерининъ демевликлерин эткенлер эм оьзлерининъ шынты патриотизмлерин де коьрсеткенлер.
Бу аьдемлер бек аьруьв де анълайдылар, тил болган ерде миллет те бар, халк та бар. Халкты халк этип саклар уьшин маданият та, адабиат та, саният та, сол санда газетамыз да болмага керек.
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы.