Газетамызда куллык эткен

Ногай адабиатында оьз язганлары ман дайымлыкка янган оттай ялынлы ызын калдырган атаклы ногай шаири Гамзат Юсуп улы Аджигельдиев яслай алдынгы Караногай районымыздынъ «Кызыл байрак» газетасынынъ редакциясында куллык этуьви мен миллет адабиатына оьзининъ йолын баслаган.

Белгили язувшымыз Куруптурсын Оразбаев белгилегенлей, 1956-ншы йыл Терекли-Мектеб авылдынъ А.Джанибеков атындагы орта мектебин уьстинликли кутарган сонъ, Гамзат редакцияда баслап корректор, сонъында узакламай адабиат куллыкшысы болып ислеген. Онынъ айырым усталык пан язылган терен ойлы, бай келпетли очерклери, фельетонлары, ятлавлары миллет газетамыз уьшин уьйкен табыныш эди, ол затты сол йылларда баспаланган газета номерлериннен аян коьрмеге болады. Ол зат бир аьдемнинъ оьзи де газетады ийгилендируьвге уьйкен уьлисин коспага болатаганын яркыратып коьрсетеди.

Зейинли шаиримиздинъ 80 йыллыгынынъ сыйына быйыл 20-ншы карагыс айында ол яшаган Терекли-Мектебтеги Г.Аджигельдиев атындагы орамындагы уьйдинъ мемориаллык тактасына шешекейлер байламлары салынаяк. Сол куьн 12 саьатте Ногай район халк яратувшылык уьйинде Г.Аджигельдиевтинъ оьлимсиз оьнерине багысланган эстеликли адабиат-анъ шарасы оьткерилеек.

Суьвретте: газетамыздынъ редакциясы алдында, онънан биринши Гамзат Аджигельдиев.