Газета окувшыларымызга

Дагестан Республикасынынъ коьп туьрли миллет баспа шыгармалары арасында «Шоьл тавысы» ногай газетасы сыйлы орынды бийлейди. Оны шет-кыйырсыз Россия элининъ туьрли муьйислеринде кенъ коьсилип яшайтаган аьр ногай аьели алады эм суьйип окыйды.

Аьр ярым йылда ога язылув уьстинликли оьтеди эм онынъ тираж коьрсетими бир де кемимейди, кене де артып турады. Газетага язылув мезгилинде ногай халкын суьйген, ана тилин оьмирлерге соьндирмес уьшин яны авырыган патриот ердеслеримиз де аз тувыл. Сондай белсенли аьрекет исин юритуьв уьшин канын-янын, куьш-куватлыгын, юрек кенълигин аямай, белсенли ямагат куллыгын юритетаган ердеслеримизге юрегимизден уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Айтпага, Хаирбек Алакаевке эм Альберт Тамакаевке (Новый Уренгой), Мурад Заргиши евке эм Рашид Акказиевке (Москва, «Казият» саваплык организациясы) ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурат Мамаевке, Ногай район учреждениелер эм организациялар етекшилерине, тийисли тыншаювдагы эсли газета язувшыларымызга ак юректен уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Сиз – бизи мен, биз – сиз уьшин.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ коллективи.