Гуьл шешекейди ярасык болувда кулланув

Байрамлар яде тувган куьнлер озганнан сонъ, уьйде ярасык гуьл байламлары болган савытлар турадылар. Бу гуьллер бек ярасык, ама конакларды хош алган уьйдинъ иеси арыган болып коьринеди. Гуьллердинъ ярасыклыгына коьз карас тойганнан сонъ, оларды баска мыратта кулланмага да яраяк.

Гуьллерден сув уьйде аьзирлемеге болады. Ол териге керекли витаминлер еткереди, кишкей тыртыкларды тайдырады, курт-кумырска тислесе, олардынъ увынынъ кышытувын токтатады.
Оьзек те, Болгарияда белгили «розовое масло» аьзирленетаган гуьллердинъ бир туьрлилери болады, бу аьлемет шешекейден уьйде аьзирленген бетке якпага болган затлар да сизге ярар.
Гуьл сувын (розовая вода) аьзирлер уьшин, уьш уьйкен гуьлдинъ япыракларын (лепесток) уьзип бир савытка салыныъз эм 700 мл сув куйып, отты аста этип, 20 такыйка узагына кайнатынъыз. Сувыган сонъ, гуьлдинъ япыракларын алып, сувды холодильникте сакланъыз.
Теринъизге:
– бетке шыккан угрилерди тайдырар уьшин, йогарыда аьзирлев йосыгы коьрсетилинген, гуьл сувынынъ 50 миллилитрына аптекада сатылган глицерининъ 7 тамшысын, солай ок уватылган шертлевиктен 70 грамм косынъыз эм 7 куьн койынъыз. Белгиленген заман озганнан сонъ, аьзирлеген тоникти кулланмага боласыз;
– гуьл сувын кутыкка куйып холодильникке салып бузлатынъыз. Сол бузланган кесеклер мен бетинъизди суьртинъиз;
– эки уьйкен касык гуьл сувына бир кишкей касык бал, эки кишкей касык уватылган миндаль косып, кеште уйклаяктан алдын бетинъизге эм мойынынъызга ягып, 20 такыйкага калдырынъыз.
Аьзирлеген Н.Эрежепова.