Гуьл шешекей болып атсын бу яшав

Хатын-кызлар байрамы белгиленеектен алдын, Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков пан район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева ис ветеранларын, оьзлерининъ ис борышларын толтырувда ян берген полиция куллыкшыларынынъ аналарын, тул хатынларын кутладылар. Биринши болып, байрам савгады эм ийги кутлав соьзлерди Червленные Буруны авыл яшавшысы, йигитликтинъ эм баьтирликтинъ уьлгиси болган полиция куллыкшысы, оьз яшавынынъ баасы ман, онынъ тувган авылындагы мектебке шапкынлык эткен караклардынъ алдын шалган Замир Акмурзаевтинъ анасы Разият алды. Олар Разиятка сондай увылды тербиялаганы уьшин уьйкен разылыкларын билдирдилер.


Оннан сонъ, Ногай район ад- министрациясынынъ аькимбасы ман Асият Манкаева Таьтли-Булак авылында Аджигельдиевлердинъ аьелинде конакта болдылар. Бу ерде эсинъизге салып кетейик, Эльдар Аджигельдиев оьзининъ ис борышына коьре, Табасаран районынынъ ОВД-сында куллык этетаган заманында, караклар ман куьресте ян берген йолдасымыз болады. Ол оьлгеннен сонъ Эрлик ордени мен белгиленген.
Хатын-кызлар байрамы алдында кутлавга тийисли онынъ анасы Дания ман тул хатыны Камиля болдылар. Келген конаклар савга ман гуьл шешекейлер тапшырып, оларга шыдамлыкты, ден савлыкты эм узак оьмирди йорап кеттилер.
Бу куьн Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов та ис ветеранлары Сталинат Заргишиевады эм Авархан Оразалиевады байрам ман кутлап кетти.
Бу куьн кутлавга тийисли болды ден савлыгында кемшилиги бар Эмина Калманбетова да. Бу ийги исти Баймагомед Ярлыкапов КЦСОН етекшиси Гульфира Капитуллаева ман бирге этти.