Давыл еллерге де карамастан

Оьткен юма куьнлеринде биз бетлерде куьшли давыл еллер эсип, Ногай районымыздагы энергетика тармакларынынъ исине хыйлы буршавлар тувдырды. Болса да сога карамастан, «Россети Северный Кавказ – Дагэнерго» ПАО Ногай РЭС энергетиклерининъ коллективи тыпак эм аьрекетли кепте ислеп, районымыздынъ баьри авылларын да электроярыгы ман канагатлав куллыгын иркуьвсиз юриткенлер. Район энергетиклерине сол куьнлерде кешеси-куьндизи кайратлы кепте ислемеге туьскен.

— Янъыларда республика энергетика етекшилери бизим куллыгымызга ийги белгисин бердилер. Давыл еллерден тура республика орталыгы Махачкаладынъ бирер ерлеринде 3-4 куьнлеп электроярыгы болмай турган. А сол куьнлерде биз оьз районымызда электроярык пан канагатлавды регионда биринши болып туьзеткенимиз уьшин мактав алдык, – дейди Ногай РЭС начальниги Рамиль Муслимов.
Буьгуьнлерде район орталыгы Терекли-Мектеб авылынынъ орамларындагы эски теллерди янъы, заманга келисли СИП электрокабельлерине авыстырув ислери басланган. Бу куллыкты район энергетиклери оьз куьши мен бардырадылар. Соьйтип янъыларда олардынъ аьрекети мен Совет Армиясы, Кадрия, Ленин орамларындагы электрокурыклардагы теллери янъыларына авыстырылды. Эндиги де Трунов атындагы, Озерный эм соьйтип баьри орамлардагы эскирген электротеллери тайдырылып, янъылары салынаяк. Янъы йылдан алып районнынъ баьри авылларындагы орамларында да сондай ислер юритилеек. Ол зат авыл яшавшыларынынъ электричество ман канагатланувын коьпке ийгилендиреек.
Ногай РЭС меканларына быйыл коьп йыллардан сонъ биринши кере капиталлык ярастырув ислери юритилген.
Ногай район энергетиклерининъ ийги ис сырагылары уьшин разылык эсабында оларга янъы техника бериледи. Буьгуьнлерде 5 специальли техника алганлар, янъы йылга де- йим аьли де 3 техника берилеек.
Мунда коьптен бери туьзилген татым эм ис бажарымлы коллектив куллык этеди. Бас инженер Камиль Буланбаев, Терекли-Мектеб сеть участогынынъ мастери Русланбек Отовалиев, распредсетьлер электромонтеры Аскер Кульчимаев, Камиль Атангулов, оперативлик бригадасынынъ электромонтерлары Арслан Джумагишиев, Камиль Оразалиев, Нурадил Акманбетов, Червленные Буруны авыл сеть участогынынъ мастери Магомед Османов, Карагас авыл распредсеть электромонтеры Нурлубай Оразов дайым да ис борышларын намыслы толтырадылар.
М.Юнусов.
Суьвретте: район энергетиклери.