Дагестандагы кой эттинъ хыйлысы биз бетлерде аьзирленеди

Дагестан Республика Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов янъыларда «Киши бизнеске – уьйкен уьндирик» деп аталган киши предпринимательство тармагындагы партнерлардынъ Биринши федераллык конференциясынынъ пленарлык сессиясында Дагестанда аьзирленетаган кой эти баьри дуныя талаплавларына келисли деп билдирген. Ногай районынынъ Авыл хозяйство управлениесининъ начальнигининъ орынбасары Яхья Караев премьер А.Абдулмуслимовтынъ соьзлерин хош коьрип, оьз ойын айткан.

– Дагестаннынъ малшылык тармагында койшылык бурыннан бери бас тармаклардынъ бириси болып саналады. Буьгуьнлерде республикада баьриси 4 миллионнан артык койлар эм эшкилер бар деп эсапланады эм солардынъ хыйлысы регионнынъ сырт ягында, дурысында, Бабаюрт, Кизляр, Тарумов эм Ногай районларынынъ коьшимли малшылык ерлеринде сакланады. Биздеги мал отлакларынынъ уьйкен калалардан эм производстволык объектлериннен эрек орынласувы, кар коьп ятпайтаган, мал сакламага эм бакпага онъайлы табиат аьллери, энъ де бас дегени, бизим малшылардынъ ис суьерлиги ызгы йылларда сапатлы аьруьв этли койлар оьстирмеге амал береди.
Шет эллерге экспорт эсабында йиберилетаган кой эти ишинде бизим Ногай районымыздынъ фермерлерининъ, айтпага, «Бозторгай» КФХ эм баска фермер эм байыр ярдамшы хозяйстволарынынъ продукциясы да бар. Алдынгы йылларда «Бозторгай» КФХ-нынъ эти Москвада оьткерилген Савлайроссиялык авыл хозяйстволык выставкаларында бир неше кере енъуьвши де болган.
Сонынъ уьшин де, бизим республикада аьзирленетаган кой эти баьри де дуныя стандартларына келисли деп билдирген Дагестан министрлер кабинетининъ басшысы Абдулмуслим Абдулмуслимовтынъ соьзлерин хош коьремен эм толы кепте акыйкат соьзлер деп санайман, – деген Яхья Караев «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ хабаршысына.